Home > Preken (Pulpit) > De leer van Izebel

De leer van Izebel

Ik had deze boodschap ook als subtitel kunnen geven “Het gevaar van verleid worden door een valse leer”. Lees Openbaring 2:18-29 en u zult zien dat Christus zelf de gemeente waarschuwt tegen de leeer van Izebel. “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten” (Openbaring 2:20). Het Griekse woord voor Izebel hier is een synoniem voor valse leraar, ze vertegenwoordigd duidelijk de valse leren. Jezus verheldert dit door te vervolgen “… al degenen die haar leer niet aanhangen” (Openbaring 2:24).

Hier is een groep van Gods volk, vol met goede werken en liefdadigheid en een vorm van geloof en geduld. Maar de ogen van Jezus verschijnt onder hen, vlammend met een groot vuur. Met alles wat goed en lovenswaardig is is er iets heel gevaarlijks aan de gang, iets wat zo verleidelijk is dat Christus waarschuwt dat Hij een oordeel zal sturen om hen tot voorbeeld te maken voor alle gemeentes. Sommige leden van de gemeente stelden zichzelf in dienst van de duivel. Hun goede werken, liefdadigheden, dienstbaarheid, geloof en geduld werd overschaduwd door de verleiding van een valse leer. Ze waren betoverd door een valse leer, een leer die was vermomd als een waar Woord maar in werkelijkheid kwaadaardig was.

De verleiding van Gods dienaren

Christus zei dat “Mijn dienaren” werden verleid, we spreken dus over Christenen, voorgangers, ouderlingen. We zijn nu deze zeer gevaarlijke toestand binnengekomen waar Christus voor waarschuwde. Er zijn heel veel voorgangers, leraren en evangelisten die volledig onder de betovering van de leer van Izebel staan. Deze verleidde leraren zorgen op hun beurt weer voor de productie van de “kinderen van verleiding”. Ze onderwijzen hoererij en de consumptie van het voedsel van afgoden – dit is geestelijk overspel! Dit is het eten van demonische voedsel bestaande uit leerstellingen die zonde verexcuseren!

Ik wil in niet mis te verstane woorden tegen u zeggen dat het gevaarlijk is om onder een verkeerde leer te zitten. Valse leer kan u veel gemakkelijker verdoemen dan alle lusten en zonden van het vlees bij elkaar. Valse predikers en leraren sturen meer mensen naar de hel dan alle drugsdealers, pooiers en hoeren bij elkaar! En dat is niet overdreven! Complete menigtes van blinde, misleidde Christenen zingen en prijzen de Heer in gemeentes die slaven zijn van valse leer. Er zitten duizenden gelovigen bij leraren die de leer der demonen uitstorten – en ze komen altijd bij zo’n dienst vandaan zeggende “Dat was een goede dienst hé?”

Christus neemt dit niet licht op. Zijn ogen kijken weer dwars door de gemeente heen en Hij is gekomen om te waarschuwen, om te ontmaskeren en om Zijn volk en dienaren te redden van deze verschrikkelijke verleiding. We kunnen er beter ernst mee maken, want het is serieuze zaak naar welke kerk je gaan, naar wie je luistert en welke leer je hart gegrepen heeft.

Gods volk geeft zich aan alle kanten over aan de duivel door zichzelf in de handen te leggen van valse leraren en mensen die valse leer verkondigen. Jezelf aan de duivel overgeven roept beelden op van opgebrandde verslaafden, alcoholisten, met aids besmette prostituees en atheïsten die God haten. Maar nee, het gebeurt in de gemeente, tijdens evangelische bijeenkomsten en conferenties en tijdens grote onderwijs seminars!

Het kenmerk van een misleidde Christen is dat hij continu op zoek is naar nieuw, ander en vreemd onderwijs. De bijbel waarschuwt “Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen” (Hebreeën 13:9). Wordt niet continu heen en weer geslingerd, meegenomen van plaats naar plaats. Ik spreek hier niet over die zeldzame momenten dat een volwassen gelovige er op uit gaat om een ware man van God te horen prediken over Christus en bekering. Nee, ik spreek hier over het continu blijven rennen van plaats naar plaats, het aflopen van alle seminars en conferenties, van gemeente naar gemeente, van de ene genezingsbijeenkomst naar de andere. Ik spreek hier over het niet hebben van wortels. Hun oren jeuken altijd, ze zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen, naar iets sensationeels, naar iets dat hen entertaint en bezighoud, naar iets dat het vlees behaagd. We zien deze mensen ook in Times Square Church, landlopers, menselijk onkruid dat maar heen en weer bewogen wordt door allerlei winden van leer. Deze mensen komen niet terug omdat we weigeren hun achter de oren te krabbelen. Ze willen geaaid worden en niet bestrafd. Dus rennen ze terug naar hun eigen leraren – naar de fopspenen, de vrolijke positieve denkers, de “name it claim it” onderwijzers. Ze lijken op de mensen uit Athene “die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen” (Handelingen 17:21). Paulus waarschuwt Timoteüs dan ook: “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten”(2 Timoteüs 4:3).

De leer van Christus

Het kenmerk van een volwassen gelovige is het weigeren om stuurloos rond te dobberen en met elke wind te waaien (Efeziërs 4:14). Dergelijke gelovigen kunnen niet worden gemanipuleerd door welke leraar dan ook. Ze hebben het nodig om rond te rennen op zoek naar een Woord omdat ze opgroeien in Christus, ze hebben een feest in groene weiden. Ze hebben hun oren besneden en ze meten iedere leraar en iedere leer aan hoeveel het overeenkomst met de heiligheid van Christus. Ze kunnen alle leren onderscheidingen die vals zijn, en ze worden afgestoten door alle vreemde en nieuwe leerstellingen. Ze hebben Christus leren kennen. Ze zullen niet worden vastgehouden door muziek, vrienden, persoonlijkheden of wonderen maar door een honger naar het zuivere Woord.

Er bestaan slechts twee doctrines. De leer van Christus en de leer van Izebel. Paulus zei “… Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder” (Titus 2:10). Wat is de leer van Christus? De genade van God leert ons dat we alle goddeloosheid en wereldse lusten moeten afwijzen, we moeten sober, rechtvaardig en godvruchtig in de huidige wereld leven (Titus 2:11-12). De leer van Christus zal u veranderen naar het beeld van Christus, het zal iedere verborgen zonde en ieder kwaad verlangen blootleggen.

Berispt uw leraar met gezag, spreekt hij en vermaand hij u om zonde te verlaten en om al uw afgoden neer te leggen zoals hem geïnstrueerd wordt in Titus 2? Leert u om zonde hartstochtelijk te haten? Of verlaat u iedere week de gemeente en bent u nog steeds niet ten diepste overtuigd? Kunt u zich nog steeds heerlijk vasthouden aan uw geliefde zonde? De boodschap van de leer van Christus is: “laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods” (2 Korintiërs 7:1).

Velen schrijven ons en zeggen dat hun voorganger maar blijft zeggen “Ik ben hier niet om tegen zonde te prediken, ik ben hier om Jezus te verhogen” of “Ik wil niets van die veroordelende prediking vanaf mijn kansel hebben – ik ben hier om de angst en depressie bij mijn volk weg te nemen”. En zelfs pinkster predikanten kennen twee extremen. Sommige schreeuwen een hard, wettisch en liefdeloos evangelie, een evangelie van werken. Terwijl anderen tegen zonde prediken als een stelletje lafaards, waarbij ze in dezelfde boodschap de eerder uitgesproken woorden direct weer terugnemen. Valse liefde en krokodillentranen!

De leer van Christus is een leer van godvrucht en heiligheid! “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens” (1 Timoteüs 6:3-4).

De leer van Izebel

Laten we eens kijken naar deze demonische leer en laten we eens zien of u het gevaar loopt uzelf over te leven aan de duivel. Er zijn drie onderscheidende kenmerken van een Izebel leer. Deze worden allemaal gevonden bij de Izebel in het Oude Testament, de moeder en de belichaming van valse leer. Jezus heeft haar naam synoniem gemaakt aan valse leer. Het is een leer die leert dat iets kwaadaardigs toch goed kan zijn, een leer die iets wat onrein is rein noemt en iets wat rein is onrein noemt.

Izebel betekent in het Hebreeuws “kuis, deugdzaam, zonder afgoderij”. Stelt u zich een voor, de meest goddeloze, afgodische, sluwe, haatdragende vrouw in de Bijbel wordt deugdzaam en zonder zonde genoemd. Iets wat door en door slecht is wordt goed genoemd. Maar ironisch genoeg wordt het “kuis?” genoemd – met een vraagteken. Hoe? Wanneer? waar? Hoe is zij kuis geworden? Wanneer? Waar?

En kijk eens naar Achab. “Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, meer dan allen die vóór hem geweest waren. Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen” (1 Koningen 16:30-31). Achab betekent “een als vader” of “gestempeld met de aard van zijn vader”. Izebel staat voor valse leer en Achab voor haar slachtoffer. De Bijbel verklaart dat het nog niet genoeg was dat Achab een hart had dat gericht was op zonde, afgoderij en compromissen. Hij brengt een satanische invloed in zijn leven die hem in zijn zonde zal bevestigen. “Nooit is er iemand geweest, die zich zó verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet” (1 Koningen 21:25).

De boodschap hier is dat het de neiging is van Christenen, die een (verborgen) zonde of lust met zich meedragen, zich te verbinden aan een valse leer die hen alleen maar zal bevestigen in hun zonde … Het laatste dat Achab nodig had was een Izebel. Ze bracht het ergste in hem naar boven, ze vergrootte het en vernietigde hem. Zo werkt het ook met valse leer. Als er een zonde, een lust of een wereldsgezindheid in u woont dan is het laatste dat u nodig heeft een leer die het ergste in u naar boven haalt. Toen David zondigde met Bathseba had hij geen valse profeet met een verzachtende boodschap nodig om hem te zeggen hoeveel God van hem houd. Nee, hij had een compromisloze profeet Nathan nodig, die zijn vinger uitstook en zei “Gij zijt die man!”. Zij die de leer van Christus verkondigen tonen het volk het verschil tussen het kwade en het goede, er zal geen vermenging van hun lippen komen. “En zij zullen mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en niet heilig en het onderscheid doen kennen tussen onrein en rein” (Ezechiël 44:23). Ezechiël klaagt deze valse profeten aan die zichzelf verrijken door een boodschap te brengen die zonde verexcuseerd en goed praat.

“De samenzwering van haar profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw, die een roof rooft; zij eten de zielen op, de schat en het kostbare nemen zij weg; haar weduwen vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te verderven; opdat zij gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk; ziende ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende: Alzo zegt de Heere HEERE! en de HEERE heeft niet gesproken” (Ezechiël 22:25-28)

Als gevolg daarvan hebben we nu een hele geneeratie van verwarde jongeren die iets kwaads niet eens herkennen als ze het zien! Valse profeten hebben hen bedrogen! Ze noemen het goed wanneer jongeren wordt vertelt dat seks buiten het huwelijk okay is zolang je maar verliefd bent en de ander respecteert. Predikanten en leraren zijn de grootste verdedigers van zonde geworden in onze natie!

De leer van Izebel bevordert begerigheid en hebzucht

“Maar Naboth zeide tot Achab: Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve van mijn vaderen geven zou! Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord, dat Naboth, de Jizreëliet, tot hem gesproken had, en gezegd: Ik zal de erve van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed, en keerde zijn aangezicht om, en at geen brood. Maar Izébel, zijn vrouw, kwam tot hem, en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest zo gemelijk is, en dat gij geen brood eet? … Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood, en uw hart zij vrolijk; ik zal u de wijngaard van Naboth, de Jizreëliet geven” (1 Koningen 21:3-7)

Luister naar de leer van Izebel “Jij bent koning, de nummer één, jij hebt rechten! Laat niets je weerhouden om te krijgen wat je wilt”. Ze zei tegen Achab “Wees vrolijk, wees blij en verheug jezelf. Ik zal het voor je halen”. Dat is het welvaarts evangelie in een notendop! “Maak je niet druk, voel je niet verdrietig of veroordeeld door al die begeertes die aan u knagen. Ik zal het voor je halen”. Net als de bedrieglijke methodes die Izebel gebruikt verdraaien en misbruiken deze leerstellingen de Schrift.

De grootste misleiding in de moderne kerk is de kwestie van het gebruik van Gods woord om een goedkeurings-stempel te zetten op begerigheid / op hebzucht. Aan de oppervlakte werkt de Izebel leer (zie 1 Koningen 21:14-16), het gaf Achab datgene wat hij wilde. Hij bezat zijn rechten omdat wanneer een man gestenigd werd wegens hoogverraad tegen de koning, al zijn rechten daardoor terug gingen naar de koning. Het is nooit de vraag geweest of deze welvaarts leer wel zou werken voor velen want net als Achab genieten ze van hun bezittingen.

Maar Achab kon er niet van genieten vanwege een vervelende profeet van God. “Toen kwam het woord des HEREN tot de Tisbiet Elia: Maak u gereed, ga Achab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet; zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. Dan zult gij tot hem spreken: zo zegt de HERE: hebt gij gemoord en ook in bezit genomen? Voorts zult gij tot hem spreken: zo zegt de HERE: ter plaatse, waar de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken. Toen zeide Achab tot Elia: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zeide hij: Ik heb u gevonden, omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN” (1 Koningen 21:17-20).

Stelt u zich eens voor dat Achab rondwandelt bij zijn nieuwe bezittingen en zegt “Wat is het leven toch mooi. Ah, Izebel, ik ben het niet eens met al haar methoden, maar ze krijgt het wel voor elkaar”. Maar hij werd op de voet gezeten door de profeet Elia en Achab rent geschokt rond. Hij wist wat er komen ging, zijn geweten zei tegen hem “Je hebt mij gevonden”.

Zo is het vandaag de dag ook. God heeft profeten naar het land gestuurd, die het uitroepen, en de confrontatie aan gaan met de Izebel leer van materialisme, waardoor het zo oncomfortabel wordt voor Christenen zodat ze niet langer meer van hun speelgoed en overnames kunnen genieten. Ze hebben zichzelf verkocht, ze kunnen het niet zien maar de zonde zit er achter. Iedere keer dat ik het uitschreeuw tegen het welvaarts evangelie merk ik dat de geest en de kracht van Elia over mij heen komt. U zult nog veel meer en nog veel onthullender dingen gaan horen over deze Izebel leer. Overal zullen luid en duidelijk profetische stemmen gehoord gaan worden die zeggen “Zonde, u heeft bezit door u over te leveren aan zonde”.

Izebel haat de profeten van God en goddelijke profetieën

“Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner” (1 Koningen 19:1-2)

Christenen die gebonden zijn door de Izebel leer bekommeren zich niet over Gods heilige profeten. Ze zitten er gewoon koeltjes bij, net zoals Izebel dat deed – onbewogen – terwijl Achab de details vertelde over de wonderbaarlijke demonstratie van deze bovennatuurlijke autoriteit op de Karmel. Luister naar Achab: “Maar Izebel, misschien moeten we wel luisteren, ik zag het met mijn eigen ogen. Onze profeten dansten en schreeuwden urenlang, maar er was geen kracht. Elia sprak simpelweg het woord van God en het vuur kwam naar beneden. Mensen vielen overal vol berouw op hun gezicht en keerden zich af van alle afgoderij. God stuurde een opwekking van heiligheid!”. Maar Izebel was er niet van onder de indruk en bleef er onbewogen onder.

Zo is het nu ook. De leraren van de leer van Izebel en degenen die net als Achab hun slachtoffer zijn staan niet open voor de overtuiging van de Heilige Geest, en ook niet voor de boodschap van berouw, bekering en heiligheid. Ze horen het wel, maar gaan vervolgens nog vastbeslotener dan ooit te voren hun eigen weg. Ze kennen geen vrees voor God!

Het duidelijkste teken van een valse leraar en een Izebel leer is het naast zich neerleggen van profetische waarschuwingen en het weigeren om te horen over oordeel en heiligheid. Ze noemen het “hel en verdoemenis”, ze lachen er om, bespotten het en maken het belachelijk. Ze hebben geen enkel respect voor wat voor negatieve waarschuwing dan ook. Jeremia zegt dat dergelijke herders blind en dom zijn. De Heer heeft gezegd te gehoorzamen “doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts” (Jeremia 7:24-28).

Zij die de leer van Izebel onderwijzen beweren profeten te zijn. Maar er is een test voor ware en valse profeten. De profeten van Izebel profeteren alleen maar goede dingen, enkel vrede en voorspoed, enkel wat een vleselijk hart graag wilt horen. “maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra. Daarom zegt de HERE der heerscharen aldus van de profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land. Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen” (Jeremia 23:14-17). Ze trekken mensen niet uit hun kwaadaardigheid. Ze spreken over dromen en handelen als dwazen in de preekstoel, het zijn grappenmakers.

Achab’s verbond met de wereld

Achab toonde berouw bij de prediking van Elia. Elia’s boodschap raakte hem ten diepste. Hij scheurde zijn kleren en hij heeft een tijdje in nederigheid gewandeld. God noemde het berouw “Hebt gij gezien, dat Achab zich voor Mij verootmoedigd heeft?” (1 Koningen 21:29). Vanaf die dag kon hij terugkijken en zeggen “Bekering? Ja, onder de prediking van die grote profeet van God, Elia, daar in mijn tuin te Jezreël…”. Voor hem was dit een eenmalige gebeurtenis, niet een dagelijkse wandel, het duurde niet heel lang. Het probleem was dat hij een verbond had met de wereld. Broeder betekent hier “affiniteit, net zoals ik, iemand die ik respecteer”. Hij leefde in een verbond die door God vervloekt was. En zo is er vandaag ook een ondiepe, maar toch echt, berouw en bekering. Maar u zult terugkeren naar hoe het was als u uw verbond met de wereld niet verbreekt.

Achab beweerde van de waarheid te houden, maar diep van binnen haatte hij het om berispt en bestrafd te worden. Achab en Josafat trokken samen ten strijdde tegen de Syriërs. Vierhonderd valse profeten predikten daar succes: “Stap eer op uit en u zult voorspoedig zijn, je kunt het!”. Dus daar stond de enige eenzame profeet tegenover 400 valse profeet. Luister naar Achab’s verzoek om waarheid: “Maar Micha zeide: Zo waar de HERE leeft, voorzeker, hetgeen de HERE tot mij zeggen zal, dàt zal ik spreken. Toen hij bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem: Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken of zullen wij het nalaten? Hij antwoordde hem: Trek op, en gij zult voorspoed hebben: de HERE zal het in de macht des konings geven. Maar de koning zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des HEREN?” (1 Koningen 22:14-16). Maar in zijn hart wilde hij de waarheid niet horen, hij haatte het! Dus zette hij de profeet gevangen.

Voorgangers, leraren en mensen in de gemeente zeggen allemaal “We willen alleen de waarheid, verkondig het ons zoals het is. Ga maar en giet het uit, het maakt niet uit hoeveel pijn het doet”. Maar in hun harten zijn sommige woedend “Teveel somberheid, het is te hard, teveel hel en verdoemenis, ik kan het niet meer verdragen ik wil er niets over horen”.

Achab was blind voor het verschrikkelijke feit dat hij door leugengeesten werd geleid. Deze leugengeest kwam niet van God maar stond onder Zijn bevel. Kwaadaardige, liegende geesten moeten komen en gaan op Zijn woord. Ze komen niet van God maar worden wel door God gestuurd. “de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u” (1 Koningen 22:23).

Deze leugengeest maakte dat Zedekia, een valse profeet, opschepte dat de Geest van God op hem was. De leugengeest in hem kon in alle eerlijkheid verklaren “De Heer heeft mij gestuurd”. Leugengeesten zijn heel goed in mensen overhalen – “gij moet hem verleiden” (1 Koningen 22:22). Achab was er nu ten volle van overtuigd dat hij de stem van God hoorde en dat hij zal overwinnen.

Christenen die gebonden zijn door de Izebel leer zijn er 100% van overtuigd dat ze gelijk hebben, het is onmogelijk voor hun om de misleiding te zien. Achab stond ook niet op en dacht “Micha had gelijk; hij heeft het denken van God. Die 400 profeten zijn vals en hebben geen woord van God”. Hij ging er volledig overtuigd, volledig misleid en verleid op uit. Hij was ervan overtuigd dat Micha verkeerd zat en dat die 400 profeten gelijk hebben.

Waarom vallen sommige Christenen voor deze misleiding?

“Ziet, gij vertrouwt op valse woorden, die geen nut doen. Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en vals zweren, en Baäl roken, en andere goden nawandelen, die gij niet kent? En dan komen en staan voor Mijn aangezicht in dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, en zeggen: Wij zijn verlost, om al deze gruwelen te doen?” (Jeremia 7:8-10).

Daar is het antwoord, het is vanwege het willens en wetens vast willen blijven houden aan een of andere geliefde zonde, een geheime afgod in het hart, een rechtvaardiging en goedpraten van zonde, een wandel met de wereld, een broederschap met de wereld. En vervolgens komen ze naar het huis van God om op te scheppen “Ik kan niet veroordeelt worden en ben ook niet veroordeelt”, dit is een open uitnodiging voor leugengeesten.

– David Wilkerson 1988

Advertenties
  1. Samantha
    05-03-2012 om 10:29

    Amen! Heel herkenbaar deze tijd!

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: