Home > Preken (Pulpit) > Vrijheid van angst

Vrijheid van angst

Terwijl de economen door elkaar geschud worden en uit elkaar vallen raakt de wereld steeds meer in de greep van angst. We zien steeds meer van Jezus’ Woorden vervuld worden: “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen” (Lucsa 21:25-26)

Christus heeft ons hier een waarschuwing gegeven: “Zonder hoop in Mij, zullen massa’s mensen sterven van angst vanwege de dingen die ze zien komen”.

Maar voor de volgelingen van Jezus – voor hen die vertrouwen op Gods beloftes dat Hij hen zal bewaren – is er een glorieuze vrijheid van angst! Sterker nog, een ieder die onder de heerschappij van Christus komt te staan hoeft nooit meer iets te vrezen, als ze het volgende geheim weten te grijpen.

Ware vrijheid van angst bestaat uit het volledig overleveren van je leven in de handen van de Heer

Uzelf overleveren aan de zorg van God is een handeling van geloof. Het betekent uzelf volledig onder Zijn macht, wijsheid en genade te gooien, om geleid en bewaard te worden door Zijn wil alleen. Als we dat doen dan beloofd de God van hemel en aard om volledig verantwoordelijk voor ons te zijn – om ons te voeden, te kleden en om ons een schuilplaats te geven en om onze harten te beschermen tegen al het kwaad.

Jezus voorzag in het ultieme voorbeeld van dit soort heilige overgave toen hij aan het kruis ging. Net voordat Hij zijn Geest opgaf riep onze Heer het uit “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest” (Lucas 23:46). Christus plaatste het behoud van Zijn leven en Zijn eeuwige toekomst in de handen van Zijn vader. En door dit te doen plaatste Hij ook de zielen van al Zijn schapen in de handen van de Vader.

U zult zich misschien afvragen “Zei Jezus niet dat Hijzelf de macht had om Zijn leven af te leggen en het weer op te nemen? (zie Johannes 10:18). Waarom moest Hij zijn leven afleggen in Gods handen om het te behouden?”. Het antwoord is heel helder: Het was om daarmee een voorbeeld te geven voor ons allemaal.

God heeft de kracht, de wijsheid, de bereidheid en de liefde om Zijn geliefde volk te bewaren

Als ons wordt gevraagd om ons leven toe te vertrouwen aan iemand, dan moeten we weten dat die persoon de kracht heeft om ons te bewaren voor gevaar, bedreigingen en geweld. Anders zou ons vertrouwen pure ijdelheid zijn. Simpel gezegd, onze God heeft de wijsheid en de kracht om ons – en vele anderen – door allerlei crisissen en moeilijkheden heen te leiden. En Hij volbrengt dit allemaal in liefde.

Als u de Heer kent dan weet u dat dit Zijn karakter is. Hij is Almachtig, oneindig wijs en een vriend die dichterbij staat dan een broeder. Hij is de essentie van liefde, Paulus zegt “want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag” (2 Timoteüs 1:12)

Paulus vertelt ons “Ik heb mijn leven in de handen van de Heer geplaatst. En ik ben ervan overtuigd dat Hij mijn vertrouwen niet zal beschamen. Hij zal trouw Zijn Woord, om mij te bewaren, houden omdat Hij hiertoe in staat is en gewillig is dit te doen. Dat is keer op keer mijn ervaring met Hem geweest”.

Vandaag de dag, terwijl onweerswolken boven de naties samenpakken, hebben wij een keuze. We kunnen ons leven overleveren in de handen van de Heer, of we kunnen verantwoordelijk zijn voor ons eigen behoud – een taak die volkomen onmogelijk is wanneer God alles laat schudden wat er maar geschud kan worden!

Het maakt in feite niet uit in wat voor tijden wij leven. Onze vrede en tevredenheid zal altijd afhankelijk zijn van onze overgave in Gods handen. “verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Psalm 37:4)

Als u zichzelf volledig heeft overgegeven in gods handen dan bent u in staat om wat voor ontbering dan ook te doorstaan. En u weet dat ongeacht welke omstandigheid er ook over uw leven komt dat het nooit fataal kan zijn omdat u klei bent in de handen van de Vader. Wanneer u eenmaal uw leven in de handen van de Almachtige God heeft gelegd wil Hij dat u in staat bent om zonder angst of opwinding uw dagelijkse dingen te doen. En het is waar, uw overgave aan Hem heeft een heel praktisch effect op uw leven.

Ziet u, hoe meer u zichzelf aan Gods bewarende kracht heeft overgegeven, hoe onverschilliger u tegenover de omstandigheden om u heen staat. U zult niet continu hoeven uit te zoeken wat uw volgende stap is. U zult geen zorg of angst aangejaagd krijgen door wat voor vreselijk nieuws dan ook. U zult niet overweldigd worden wanneer u denkt aan de komende dagen – omdat u uw leven, uw gezin en uw toekomst in de veilige en liefdevolle handen van de Heer heeft gelegd.

Hoe bezorgd denkt u dat schapen zijn terwijl zij hun herder volgen naar de open weilanden? Ze zijn absoluut niet bezorgd, omdat ze zich hebben overgegeven aan de leiding van hun herder. Zo is het ook met ons, wij zijn de schapen van Christus die onze Grote Herder is. Waarom zouden wij ooit verontrust zijn over ons leven of over onze toekomst? Hij weet als geen ander hoe Hij zijn kudde moet beschermen en bewaren omdat Hij ons in liefde leidt.

Hoe wordt deze volledige overgave in Gods hand bereikt?

We zien in de Bijbel dat wanneer iemand in de buurt van deze wandel in overgave naderde, dat hij dit met grote ernst deed. Het is heel eenvoudig voor een Christen om in het algemeen te zeggen “Gods wil zal geschieden”. Maar het betekent iets volledig anders om onszelf over te leveren in Gods handen terwijl we door een beproeving heen gaan.

In mijn eigen leven heb ik per probleem moeten leren om God te vertrouwen. Want hoe kan ik zeggen dat ik de Heer alles toevertrouw wanneer ik Hem dat ene ding al niet kan toevertrouwen? Enkel met woorden belijden “Ik vertrouw de Heer volledig” is niet voldoende, het moet keer op keer in uw leven bewezen worden, op velerlei gebieden.

Onze overgave in Zijn hand kan ook niet geforceerd worden, het moet een vrijwillige overgave zijn. Er zijn verschillende bijbelse voorbeelden van mensen die hierin gefaald hebben. Neem bijvoorbeeld de Farao uit Egypte: Alleen toen hij niet langer stand kon houden tegen de plagen van God gaf hij zich over en liet Israël vertrekken.

Veel Christenen zeggen vandaag de dag: “Ik geef me zelf op, ik geef me over, ik vertrouw” – maar alleen nadat ze geen enkele andere weg meer zien uit hun situatie. Ware overgave – het soort dat God behaagt – wordt vrijwillig en gewillig gedaan, nog voordat je aan het einde van al je kunnen komt. We dienen te handelen in een verbond met de Heer, net zoals Abraham dat deed – waarin we God ons leven geven als een blanco cheque, waarin Hij alles invult zoals Hij het wil.

Een dergelijke overgave is van nature een dagelijks en blijvend werk, het kan niet in een keer gedaan zijn. Ons trotse vlees zal er altijd naar verlangen om de controle te behouden over onze levens. Het zal continu proberen om ons ervan te overtuigen dat we onszelf kunnen bewaren door ons eigen verstand. En vanaf het moment dat we onszelf dus volledig overgeven aan de Heer, steekt ons vlees zijn koppige kop op en zien we snel hoe vastbesloten ons hart is om zijn eigen weg te gaan.

Onszelf volledig op de Heer werpen, in volledige afhankelijkheid, is een van de zwaarste dingen die we in dit leven doen

Het is een onmogelijke taak die alleen in geloof gedaan kan worden. Maar wanneer we eenmaal deze heilige overgave aan de Heer doen, zal ons geloof in Hem ons door iedere ontbering, ontmoediging en onmogelijkheid heen dragen.

En we hebben het wanhopig nodig dat Hij ons draagt. Ziet u, wanneer we deze toewijding van volledige overgave aan Hem maken, dan gaat er een luid alarm af in de hel. Wanneer een overgegeven Christen iedere controle en iedere zaak in de handen van de Heer legt, zal de duivel in alle felheid op hem afkomen.

Bedankt maar eens wat er met Paulus gebeurde. Zolang hij maar op zijn farizeïsche weg bleef, los van de Heer, merkte hij geen enkele weerstand van de vijand. Maar toen hij zijn leven volledig in Gods hand legde werd hij geslagen en meedogenloos aangevallen.

Geliefden, hetzelfde zal met u gebeuren wanneer u alles aan Hem geeft. U zult fel worden bestreden door iedere macht uit de duisternis. Satan zal enorme bergen van angstige omstandigheden voor uw ogen oprichten, waarin hij probeert u in ongeloof te storten. Hij zal u overspoelen met twijfels en angsten die nog nooit in uw gedachten opgekomen waren. Zijn strategie is om uw blik te richten op “hoe erg de situatie wel niet zal worden” in plaats dat u uw blik richt op Gods beloften om u vast te houden door iedere crisis heen.

Ik heb deze worsteling vele malen meegemaakt in mijn tijd van bediening. Als er een moeilijke tijd aanbrak kwamen de twijfels en beschuldiging om de hoek kijken: “Wat gaat u nu doen? Hoe zult u zich staande houden in deze crisis? Wat zijn uw plannen om te overleven?”.

Satan zal er alles aan doen om uw blik van Jezus af te houden, maar God Woord heeft ons al ruim voor die tijd gewaarschuwd dat een ieder die zich er aan toewijd om Hem te volgen dit soort verzoekingen zal doormaken.

Wanneer de storm aanbreekt, zal er onvermijdelijk vrees over u komen

De profeten waarschuwen ons dat wanneer we God de naties zien schudden, dat onze natuurlijke mens angstig zal zijn. Ezechiël vroeg “Zal uw hart standvastig en zullen uw handen sterk blijven ten tijde dat Ik met u afreken?” (Ezechiël 22:14)

Toen God Noach waarschuwde voor Zijn komende oordeel werd bewogen door vrees (Hebreeën 11:7). En zelfs de moedige David zei ” Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik vrees voor uw oordelen” (Psalm 119:120). toen de profeet Habbakuk de vernietigende dagen aan zag komen schreeuwde hij het uit “Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid” (Habakkuk 3:16).

Laat me u iets belangrijks in deze passages aanwijzen. De vrees die over deze godvruchtige mannen kwam was geen vleselijke angst maar een eerbiedig ontzag voor de Heer. Deze heiligen waren niet bang voor de vijand van hun zielen, maar ze vreesden wel voor Gods rechtvaardige oordeel. Ze begrepen de ontzagwekkende kracht achter de komende moeilijkheden. Hun vrees was niet het resultaat van de storm van van Gods heiligheid, voor welke niemand kan staan.

Hetzelfde geld voor iedere levende Christen vandaag de dag. We zullen allemaal een overweldigende angst ervaren ten tijde van moeilijkheden. Maar onze angst moet komen vanuit een heilige eerbied voor de Heer, en nooit vanuit een vleselijke ongerustheid over ons geloof. God verachtige iedere zondige angst in ons – de angst voor het verliezen van materiele bezittingen, rijkdom of onze levens standaard. Dat is de noodkreet van ongelovigen die geen hoop hebben, maar het moet niet de noodkreet zijn van de godvruchtigen!

Uw liefhebbende hemelse Vader kan zulk ongeloof in u niet verdragen. Jesaja waarschuwde “Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker?” (Jesaja 51:12-13). “De HERE der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn” (Jesaja 8:13).

Laat God uw vrees en ontzag zijn

Dit is het soort vrees dat niet tot de dood leidt maar tot leven.

Het is waar dat Gods profeten duidelijke waarschuwingen hebben gegeven in iedere generatie. Maar de geschiedenis toont aan dat God Zijn oordelen altijd tijdig stuurde. John Owen, een puriteinse predikant, sprak de volgende boodschap tot zijn gemeente op 9 april 1680:

“U weet dat ik u al vele jaren, onophoudelijk, heb gewaarschuwd voor de komende rampzalige tijd, en gezien de zonden die hier de oorzaak van zijn heb ik u vertelt dat het oordeel zal beginnen in het huis van God; dat het er op lijkt dat God onze harten heeft verhard voor Zijn vrees … en dat niemand weet wat de kracht van Zijn toorn zal zijn. In al deze zaken heb ik u gevaarlijke, pijnlijke en rampzalige tijden voorspeld … deze zaken staan nu allemaal voor de deur en komen steeds dichterbij”.

Spotters die deze woorden vandaag de dag lezen zullen misschien zeggen “Hier is een hel en verdoemenis predikant die 300 jaar geleden geprobeerd heeft de samenleving angst aan te jagen. Maar de wereld is gewoon doorgegaan ongeacht de dingen die hij gezegd heeft. Alles is gewoon doorgegaan zoals het altijd doorgaat”.

Maar wat deze spotters zichzelf niet realiseren is dat God Zijn verschrikkelijke oordeel naar die samenleving gestuurd heeft. John Owen leefde nog om in tranen uit te barsten vanwege de vlammende holocaust die over Londen heen kwam. Hij zag de vervulling van iedere krachtige profetie die hij gedaan heeft: oorlogen, vernietiging, een verbrijzelde economie, een nationale depressie en ziekten die grote menigtes hebben uitgeroeid.

Maar voordat hij deze zaken zag plaatsvinden riep Owen het trouw uit vanaf zijn kansel: “Ik zal u laten zien hoe we onszelf moeten bewegen ten tijde van de verontrustende rampen die over ons heen komen en ons mogelijk tot onze nek stijgen”.

Geliefden, we leven in eenzelfde tijd als die van Owen. In tijden als deze kan er maar een reactie zijn van Gods volk: “De rechtvaardigen zullen leven door geloof”. Owen vermaande zijn volk onder tranen: “Bereid uzelf een ark voor, voor de veiligheid van u en uw gezinnen!”.

En hij voegde hier aan toe “Deze ark is Jezus Christus, er is geen andere weg, er is geen andere ark. De profeet Jesaja zei over onze Heer ‘En die Man [Christus] zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land’ (Jesaja 32:2). Dat is onze ark – gezegend zijn zij die alleen op Hem vertrouwen … ik ken geen andere veiligheid of bevrijding ten tijde van de beproevingen en moeilijkheden die over de wereld komen dan het geloof in Christus als onze enige schuilplaats”.

Heer, geef ons geestelijke ogen dat wij Uw beschermende muur van vuur rondom uw gemeente zien, waarmee u een ieder die zichzelf in Uw hand overlevert beschermt en bewaart

We zien mogelijk gevaren aan alle kanten, waaronder een duivel en al zijn overheden die uw geloof wil doen verdrinken in allerhande twijfels. Maar we zien ook een vurige wacht van engelen rondom ons. En we hebben een God die zichzelf onder ede gestelt heeft om ons door iedere ramp te dragen die we onder ogen zullen komen.

Ik wil u het volgende vragen: Wilt u de komende storm van een stil vertrouwen en vrede in uw geest onder ogen komen? Sterf dan vandaag nog aan al uw eigen manieren en methoden om uzelf te beschermen. Vertrouw het behoud van uw leven volledig toe aan de zorg van God. Hij is uw goede, liefhebbende Herder – en Hij is trouw om ons er allemaal doorheen te leiden.

Amen!

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: