Home > Preken (Pulpit) > Goed nieuws voor lauwe Christenen

Goed nieuws voor lauwe Christenen

Merkt u de laatste tijd dat de verleidingen sterker worden, uw weerstand zwakker en dat uw genegenheid voor Christus aan het afnemen is? Bevind u zich in een seizoen waarin Gods woord niet meer zo inspirerend is als voorheen en dat uw gebedsleven zwak en armoedig is? Bent u bang dat u langzaam lauw aan het worden bent?

Als dit het geval is dan is deze boodschap voor u! Er is hoop voor gelovigen die in een geestelijke lauwte aan het vallen zijn. Er is een kracht voor u beschikbaar – en er is een Redder aan het werk voor u om u weg te plukken van een verdoofde geest en u een opstandingsvuur te sturen.

Veel van ons kennen Jezus’ beroemde woorden over lauwe Christenen. In Openbaring 3, waar hij de zeven gemeenten aanspreekt, lijkt er niet veel goed nieuws te zijn voor deze mensen. Sterker nog, het lijkt er op alsof het alleen maar slecht nieuws is:

“Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openbaring 3:15-16)

Christus spreekt hier specifiek tegen de gemeente te Laodicea. Deze gemeente was blijkbaar erg zelfvoldaan geworden in hun geloof. De term Laodiceaan staat voor iemand die middelmatig en halfhartig is, iemand die zich niet volledig gestort heeft op datgene waar hij mee bezig is.

Dit is een van de meest krachtige passages in heel de Schrift

Dit vers brengt een heldere waarschuwing voor iedere generatie in de gemeente. Zij die als lauw beschreven worden zijn mensen die beweren deelgenoot te zijn aan Gods natuur zonder dat hun leven dit ook reflecteert.

Lauwe gelovigen beweren dicht bij de Heer te leven maar ze weigeren zich te houden aan Zijn geboden. Als Jezus zegt “Ik weet uw werken” (Openbaring 3:15) spreekt hij over hun manier van leven. De lauwe gelovige citeert de Bijbel maar gedraagt zich nog steeds als de wereld. Ze willen wel de voordelen van het een zijn met Christus, maar ze beantwoorden Zijn claim op hen niet.

Dergelijke mensen zijn totaal niet “koud”. Mensen met een koud hart leiden wereldse levens zonder enige verontschuldiging. Ze feesten, drinken en geven zich over aan zwelgpartijen, en het zal niemand verbazen dat ze niet met God hebben. “Koude” mensen zijn precies zoals ze overkomen – en het is voor hen niet nodig zich anders voor te doen dan ze zijn.

Maar lauwe gelovigen leiden bedrieglijke levens, en dat is ook hoe ze schade aanbrengen aan het evangelie. Ze beweren God toe te behoren maar worden geleid door wereldse lusten. Dit wordt uiteindelijk een vernietigend getuigenis – nog erger dan een koud persoon die gewoon toegeeft dat God hem niets kan schelen.

Begrijp me hier alstublieft niet verkeerd: Ik zeg niet dat er geen vergeving is voor de zonden van de lauwe gelovige. Jezus heeft niet alleen voor de warme gelovigen een reiniging klaargemaakt maar ook voor de lauwe en de koude mensen. Hij is beschikbaar om de zonde af te wassen van wie dan ook. Gods toorn tegen zonde is volledig voldaan aan het kruis waar het ons vrijgezet heeft van alle schuld.

Maar we worden niet slechts vergeven, Jezus rekent ons ook Zijn gerechtigheid toe. Hij legt Zijn Geest in ons waarmee Hij ons een rechtvaardige macht over zonde geeft. Maar lauwe gelovigen staan het niet toe dat Gods gerechtigheid hen raakt – en dat is hun tragedie.

Ziet u, de lauwe gelovigen hebben het zuiverende, alles-consumerende vuur van Gods aanwezigheid ervaren. Ze hebben gehoord over hoe Christus de toorn van God blust met Zijn eigen vergoten bloed. Maar ze accepteren deze heerlijke waarheden heel nonchalant. Christus kijkt naar hen en zegt “Uw lauwheid staat verder van mijn hart dan welke kilte dan ook”.

Iedere Christen die deze boodschap leest dient zijn hart te onderzoeken op lauwheid

Gedurende mijn tijd als voorganger heb ik diverse tekenen gezien in gelovigen die langzaam lauw aan het worden waren. Al deze tekenen kunnen u misschien erg bekend voorkomen, maar lees ze in het licht van Jezus’ woorden over “ik weet uw werken” en ontdek of ze op u slaan:

Gebedsloosheid. Er gaat een grap onder voorgangers rond dat de makkelijkste manier om een Christen zich schuldig te laten voelen is door hem te vragen naar zijn gebedsleven. Maar in werkelijkheid openbaart een halfhartig gebedsleven iets over een gelovige. De werken van die persoon – of het gebrek er aan – reflecteert de toestand van iemands hart. Gebed is een goddelijk werk die voortkomt vanuit een met de Geest vervuld hart. En het is een van de eerste dingen die ontbreken wanneer een hart lauw is.

Onbewogenheid met Gods Woord. Het lezen van Gods Woord is bedoeld om wakker te schudden, om ons in beweging te zetten. Maar soms wanneer we de Schrift lezen is het net alsof we een willekeurig boek lezen. Het kan ons boeien en het kan ons ongeboeid laten, en als we het saai vinden leggen we het aan de kant.

Een ontmoetiging met het levende woord van God is niet bedoeld als ontsnapping, net zoals andere boeken dat zijn. Het heeft het tegenovergestelde effect: het leidt naar transformatie. Het hart dat zichzelf opent voor de kracht van Gods Woord wordt veranderd. Maar het lauwe hart wordt niet veranderd omdat het nooit toestaat dat het onderzocht wordt.

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord. Wat enorm tragisch is het wanneer een lauw hart eindelijk een glimp van de heilige waarheid ontvangt. De Heilige Geest breekt door en overtuigd de gelovige die zichzelf realiseert “Geen lauwheid meer voor mij, ik geef mezelf weer volledig terug aan de Heer”.

De lauwe gelovige heeft een andere reactie. Hij is als de man die beschreven wordt in de brief van Jakobus: Hij bekijkt zichzelf in de spiegel en ziet de toestand waar hij zich in verkeerd – maar wanneer hij wegloopt vergeet hij hoe hij er uit zag.

Weinig oog of passie voor het verlorene. Als de lauwe gelovige hoort over het verlorene en de wanhopige mensen – of dit nu in zijn achtertuin is of aan de andere kant van de oceaan – blijft hij onbewogen. Zelfs wanneer hij stil staat bij zijn ongelovige geliefden laat het hem koud.

Is er een schreeuw in uw ziel voor diegene die u kent die in de duisternis wandelen? Breekt het licht van Christus door in uw gebedstijd om u hun ware toestand te tonen? Wanneer u de drukkende nood ziet van behoeftigen in andere landen, ontwaakt er dan een geestelijke ambitie in u? Heeft u een vuur in uw binnenste om de verlorenen, de blinden en de beroofden tot Jezus te zien komen zodat ze Zijn liefde leren kennen?

Onregelmatig samenkomen met andere gelovigen. De lauwe gelovige gaat niet naar de gemeente om getransformeerd te worden maar alleen omdat het hem zo uitkomt. Samenkomen met andere gelovigen voor Gods glorie heeft geen betekenis voor hem, hij kies zelf te gaan wanneer hij wil en wanneer het hem uitkomt.

Maar David begreep de betekenis van het zijn in Gods huis onder Zijn volk. Hij verklaarde dat een enkele dag in Gods aanwezigheid beter is dan duizend dagen ergens anders. David zei zelfs dat hij blij zou zijn als hij de portier kon zijn – zolang hij maar bij Gods huis kon zijn. Dat zou iets moeten zeggen voor ons, het werd uitgesproken door een man met autoriteit over tienduizenden!

Een onverschilligheid tegenover onverschilligheid in de gemeente. Een lauwe gelovige kan het niets schelen als zijn broeders en zusters ook lauw zijn. Hij is tevreden om wat aanbiddingsliederen met hen te zingen en een preek aan te horen zonder dat hij het toestaat om binnen te komen. Als hij zijn zin kon doen dan zou er niets in zijn gemeente ooit veranderen. Het kan hem niets schelen of de gemeente wel of niet een levendige dienaar wordt temidden van de gemeenschap.

Terwijl u deze eigenschappen van lauwheid leest, wordt er dan iets in u wakker? Wordt u bewogen door de dingen die mogelijk uw leven beschrijven? We moeten allemaal God smeken om ons richting Zijn zorg en wil te bewegen. Hij is klaar en staat te wachten om onze goddelijke passies te herstellen.

Als u wist dat iets uw leven kon transformeren voor Gods glorie, zou u het dan zoeken?

Mijn vrouw en ik hebben een spel die we zo nu en dan spelen. Het gaat als volgt: Stelt u zich eens voor dat u vijf mensen kon uitnodigen voor een diner, wie dan ook en het maakt niets uit of het mensen uit uw heden of verleden zijn. U maakt uw keuze wetende dat deze mensen een invloed op uw leven kunnen hebben als niemand anders. U zou hun hart leren kennen en hen toestaan om in het uwe te spreken. Als dit zou kunnen gebeuren, wie zou u dan uitkiezen?

Over de jaren heen hebben er vele ongelooflijk geestelijke mensen op onze lijst gestaan (hoewel op de mijne zo nu en dan ook een sportheld heeft gestaan). Zou dat niet geweldig zijn? Om diep uit de bronnen te drinken van hen die uw leven gelijkvormig kunnen maken aan het beeld van Christus?

U heeft uw lijst gemaakt en de uitnodigingen verstuurd, en al uw gasten zeggen dat ze kunnen komen. Dus begint u een perfecte maaltijd voor te bereiden, en begint u te zorgen voor een perfecte atmosfeer om hen in te ontvangen. U begint opgewonden te worden omdat u zich realiseert dat u op het punt staat om een van de meest betekenisvolle tijden uit uw leven mee te maken.

Maar terwijl deze bijzondere avond nadert is er iets in u dat weerstand biedt. Er beginnen andere verlangens in uw hoofd te komen: “Ik wil echt dit geweldige boek uitlezen, ik wil gewoon weten wat er verder gebeurt”. Uiteindelijk wordt uw drang om afgeleid te worden zo sterk dat u besluit om het diner af te zeggen. Later, terwijl uw echtgenoot de gasten vermaakt, zie u stil in de andere kamer, weggetrokken van iets dat uw leven had kunnen veranderen.

Dit is precies wat een lauw hart doet! Het dood ware passie! Het overvalt iedere “hete” ijver die we hebben voor de dingen van God.

Dat is precies waar de waarschuwing van Jezus tegen de Laodiceeën over gaat. Zijn boodschap is geen boodschap van veroordeling maar van hoop, liefde, genade en kracht. Hij zegt “Er is goed nieuws voor u! Ja, uw conditie is walgelijk geworden in Mijn ogen – maar ik roep u op dit moment uit uw lauwheid vandaan. Ik zal u voorzien van alle kracht om dit te laten gebeuren”.

Inderdaad, Christus schreef hier de lauwheid niet af. Hij was hen aan het opwarmen om hen weer terug te brengen naar Zichzelf – om hun relatie met Hem opnieuw te doen ontvlammen.

Wat is het goede nieuws van Jezus voor de lauwe gelovige?

Het eerste deel van het goede nieuws van Christus aan de mensen te Laodicea wordt in de volgende zin opgesomd: “Waart gij maar koud of heet!” (Openbaring 3:15). Sommige vertalingen van deze zin zeggen “Ik zou willen dat u …”.

U zult misschien zeggen “Dat klinkt slechts als een suggestie”. Maar niets kon verder van de waarheid zitten dan dat. Jezus is de Heer van het universum – en Hij uit hier Zijn verlangen. Als Hij zegt “Ik zou willen dat u …” kunnen we weten dat Hij op het punt staat om ieder middel dat tot Zijn beschikking staat aan te roepen ten goede van ons. Als Hij wil dat ons lauwe hart weer voor Hem in vuur en vlam staat, dan zal Hij er alles aan doen om dat te zien gebeuren, en Jezus kan niet falen.

“Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openbaring 3:16). Jezus heeft een afkeer van onze lauwheid, het smaakt voor Hem als azijn, als een bitter gal dat zo afschuwelijk smaakt dat je er braakneigingen van krijgt. Als we volharden in onze lauwheid zal die zure smaak maken dat Hij ons uitspuugt.

Maar dat is niet het laatste woord in deze passage, want vervolgens lezen wij: “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u” (Openbaring 3:19). Het is de liefde van Christus die maakt dat Hij op deze manier tegen ons spreekt. Hier is het evangelie van genade dat zich zelfs naar de meest lauwe christen onder ons.

Jezus vertelt ons dat zelfs wanneer wij lauw zijn Zijn liefde Hem tot actie beweegt. Zijn berisping is verlossend en het Zijn doel om ons tot herstel te disciplineren. Jezus’ liefde kan zelfs de minst toegewijde nog wakker schudden. En Hij biedt ons dit: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Openbaring 3:20)

De kerkvaders noemden dit aspect van Gods natuur “verdraagzaamheid”. En de rede voor deze verdraagzaamheid is liefde. Maar Jezus heeft nog meer te zeggen tegen de lauwe Christen. Hij biedt een beloning aan aan een ieder die reageert op Zijn waarschuwing: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Openbaring 3:21).

Hoor wat uw Redder tegen u te zeggen heeft: Hij wil uw volledige genegenheid, Hij wil dat hooglied het verhaal beschrijft van uw relatie met Hem. Hij wil dat u naar Hem smacht wanneer Hij ver weg lijkt en dat u zich verheugd als Hij dichtbij is. Hij wil u zo ontzettend vullen met Zijn liefde dat u in beweging komt – om Zijn werk met een vervuld hart te kunnen doen.

Dit is Gods hart als vanaf het Oude Testament. Hij verklaarde toen “Het is niet mijn verlangen dat een iemand verloren gaat”. En nu in Openbaring herinnert Hij ons er aan “Ik bedenk wegen om een ieder uit hun lauwe toestand weg te trekken”.

Zou er nog beter nieuws kunnen zijn voor de lauwe gelovigen? Diegenen die door de rest van ons zo makkelijk veroordeeld worden als halfhartig? Jezus stopt niet bij enkel het blootleggen van hun zonde – Hij geeft hen ook het geneesmiddel.

“Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt” (Openbaring 3:17-18).

Let op Jezus’ raad dat Hij ons hier geeft. Hij zegt dat Hij “goud heeft dat in vuur gelouterd is” – en dat wij dit van Hem dienen te kopen. Hij vertelt ons “Ik weet dat u niet de kracht of de mogelijkheid heeft om de vurige vlam van God in uw hart te herstellen. Dat is Mijn werk in u, laat me nu Mijn werk doen in uw hart!”.

Maar er is ook een zekere ernst in Jezus’ waarschuwing hier: Neem Gods aanbod niet voor lief! Onderzoek uw hart – wacht niet op een voorganger of een vriend om u hierop aan te spreken. Het kan voor anderen soms lijken dat een lauwe Christen in vuur en vlam staat, omdat Hij aanbid en aan de buitenkant genegenheid toont voor Jezus. Zijn ongehoorzaamheid blijft ongezien voor iedereen, behalve de Heer!

Bent u lauw geworden? Ontbreekt u de wil om in uw goddelijke passie te worden hersteld? Ik heb twee woorden voor u: Klop aan. En blijf dan kloppen net zolang totdat Hij open doet. Uw hart is kostbaar voor Hem – dat heeft Hij zelf gezegd – en Hij heeft beloofd om u tot Zichzelf terug te trekken. Hij heeft Zijn liefde aan uw verklaard, zelfs in uw lauwe toestand. En Zijn waarschuwing aan u is een van de grootste tekenen van Zijn liefde.

Laat deze boodschap u wakker schudden, laat het uw oren openen voor Zijn uitnodiging: “Kom door deze deur die Ik voor u geopend heb, Ik heb de beschikking over alle middelen die u nodig heeft. En Ik wil dat u naast mij komt zitten en geniet van Mijn glorie”.

Laat deze glorieuze waarheid uw geest ontwaken – laat het uw hart doen opleven en u weer de passie geven om Zijn goede werken te doen.

Amen!

– Gary Wilkerson 2011

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: