Home > Preken (Pulpit) > Je klaarmaken voor het einde van alle dingen

Je klaarmaken voor het einde van alle dingen

In zijn eerste brief aan de gemeente sprak Petrus over de laatste dagen. Hij verklaarde botweg “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden” (1 Petrus 4:7-8)

Petrus benoemd ook de laatste dagen in zijn tweede brief. Bovendien verwijst hij in die brief naar zijn eigen beperkte tijd op aarde. Hij vertelt de gemeente “het afleggen van mijn tent komt spoedig” (2 Petrus 1:14). Hij zegt hier in feite “God heeft me getoond dat mijn tijd op aarde kort is”.

Petrus wist dat de Heer hem snel mee naar huis zou nemen. Maar voordat dat zal gebeuren gaf de Heilige Geest deze discipel een woord voor de gemeente over de laatste dagen. En zo lezen wij dus in Petrus’ tweede brief de laatste woorden van een stervende herder aan de gelovigen die hij onder zijn hoede had.

Deze godvruchtige man was zich er volledig van bewust dat de wereld zijn boodschap over de laatste dagen nooit zou geloven. Het is duidelijk dat Petrus’ boodschap bedoeld was voor de nieuw testamentische gemeente, zowel in de tijd waarin hij het schreef maar ook voor de opvolgende generaties van gelovigen. Het is een boodschap met een waarschuwing; Petrus profeteert als volgt:

“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen … en velen zullen hun losbandigheden navolgen … zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen … vooral door hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren … 

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is … 

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten” (2 Petrus 2:1-3; 10; 3:3-4; 10-12).

Als Christenen geloven wij Gods woord over de tijden die er aan zitten te komen. En we hebben vandaag de dag door de Geest geleide waarschuwingen van Gods heilige wachters ontvangen. We zien het inderdaad geschreven op de muur. Maar een belangrijke vraag komt op bij iedere Christen vandaag, zoals dit ook gebeurt moest zijn ten tijde van de dagen van Petrus.

De vraag die opkomt bij zoveel Christenen is “Hoe bereiden wij ons voor op deze onstuimige gebeurtenissen?”

Ik denk dat het normaal is dat je wilt weten hoe we moeten overleven in de zware tijden die er aan zitten te komen. Als de storm eenmaal gekomen is, en alle wortels van herstel uitrukt hoe zullen we het dan doen met onze banen, huisvesting, voedsel en kleding? Als een opa ben ik bezorgd over de toekomst van mijn kinderen en kleinkinder en vraag ik mij af “Hoe zullen zij kunnen blijven staan in de dagen die er aan zitten te komen?”. Ik geloof dat dit een legitieme zorg is voor iedere volgeling van Jezus.

Het is verwonderlijk dat Petrus geen adviezen geeft over eventuele fysieke of financiele voorbereidingen. Hij vertelt helemaal niets over waar we ons geld zouden moeten bewaren, niets over hoe we een woningcrisis moeten doorkomen, niets over hoe we de globale opwarming van de aarde of inflaties te boven moeten komen. Petrus komt er niet eens bij in de buurt, waarom is dat?

Ik geloof dat dit komt omdat Petrus reeds armoede heeft doorgemaakt, en dat hij door dit alles heen Gods trouw heeft ervaren. Petrus volgde Christus letterlijk in Zijn voetstappen, hij leefde zonder geld. Om te kunnen eten moesten de discipelen graan van de akkers plukken. En op een moment dat ze geld nodig hadden instrueerde de Heere Jezus Petrus om in de mond van een vis te kijken waar hij een munt vond.

Petrus wist wat het inhield om te moeten slapen onder de sterren, zonder bed of kussen. Hij volgde Jezus zonder baan of wat voor middel van voorziening dan ook. Zijn bezit bestond uit één paar kleren en één paar sandalen. Kortom, Petrus moest iedere dag steunen op Gods voorzieningen voor al zijn noden. En dag na dag zag Petrus dat de Heer trouw in zijn noden voorzag.

Nu focuste Petrus zich dus in zijn boodschap over de laatste dagen niet op het hebben van noden en hoe hier in voorzien wordt, hij focuste zich op het belang van het voorbereiden van onze harten. Dus zegt hij “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht” (2 Petrus 3:11).

Ten overstaan van alles dat er aan zit te komen richt Petrus zich op zaken van het karakter

De apostel vraagt ons hier in essentie “Wat leeft er in die laatste dagen in uw hart? Wie wordt je wanneer de laatste dagen op de stoep staan? U wist al dat God zal voorzien in al uw fysieke noden. Maar bereid u zichzelf geestelijk voor?”

Als dit ongewoon op u overkomt, overweeg dan eens wat de Heere Jezus te zeggen had over het voorbereiden voor de laatste dagen. Hij liet ook zeer weinig advies achter over eventuele fysieke voorbereidingen voor de gebeurtenissen in de eindtijd. Net als Petrus waarschuwde Jezus over de onrustige tijden die er aan zitten te komen: oorlogen, rumoer van oorlogen, ethische en stammenconflicten, hongersnoden, aardbevingen, vervolgingen, een vloedgolf van onrecht die zou maken dat de liefde van velen zal verkillen. Hij voorspelde ook dat legers Jeruzalem zouden binnenvallen om een verschrikkelijke vernieling aan te brengen en de tempel te vernietigen.

Met deze vreselijke onrust op het oog zei Jezus zeer weinig over hoe we zouden moeten overleven in die tijd. Hij spreekt niet over hoe we ons moeten voorbereiden op het verlies van onze woning, onze baan of het ineenstorten van de economie. In plaats daarvan leert Hij ons “Maakt u niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft” (Matteüs 6:31-32).

En Petrus herhaalt Jezus’ woorden als hij zegt “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden” (1 Petrus 4:7). Hij zegt hier in feite “Hier is de basis instructie voor u om zich voor te bereiden op de laatste dagen: Wees nuchter en blijf kalm ongeacht wat er gebeurt. Er is geen enkele rede voor paniek, neem in plaats daarvan alles mee in gebed”.

Op dit moment staan veel Christenen in de paniek-stand. Mensen die hun leven lang hebben getuigd dat God degene is die hen bewaard worden nu door angst bevangen terwijl de stormwolken zich verzamelen. Petrus zegt simpelweg tegen hen “Breng al uw gevoelens onder de heerschappij van geloof”.

Vervolgens vertelt Petrus ons om alles in gebed naar God te brengen: “opdat gij kunt bidden” (4:7). Alleen door de Heer te zoeken zullen we in staat zijn om onze angsten over deze dagen onder controle te houden. Volgen Petrus is het dat hoe duisterder de dingen om ons heen worden hoe meer we zouden moeten wandelen in de vrede en de rust van de Heilige Geest.

Op dit moment is de seculiere wereld wanhopig op zoek naar kalmte en rust temidden van de chaos. Volgens het “Wall street Journal” werpen een hoop directeuren van grote bedrijven en anderen met stressvolle banen zich op yoga, mantras en oosterse praktijken. Maar als Christenen hebben wij een God die ons heeft beloofd dat Hij ons in vrede zou bewaren, als we onze gedachtes en ogen richten op Christus in plaats op wat dan ook in de wereld.

Petrus vertelt ons dat we om één ding boven alles bezorgd moeten zijn in die dagen

Wat zou die ene focus moeten zijn? We vinden het in het volgende vers, de laatste aansporing van deze stervende apostel. Petrus schrijft “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden” (1 Petrus 4:8).

Petrus sommering is dus “Als u wilt weten waar overleving allemaal om draait – om te zien hoe God Zijn volk door deze dagen heen leidt – toon dan een onvoorwaardelijke liefde richting uw broeders en zusters. Dat heeft alles te maken met de toekomst van de gemeente van Jezus Christus”.

Hier is onze belangrijkste zorg, zegt Petrus. In het licht van de grote genade die God aan een ieder van ons getoond heeft – in het licht van Zijn onvoorwaardelijke vergeving ten opzichte van onze vroegere zonden, Zijn lankmoedigheid tegenover ons – dienen wij ons met diezelfde genade uit te strekken naar hen die tegen ons gezondigd hebben. En we dienen hen op zo’n manier te vergeven dat het is alsof ze nooit die zonde begaan zijn.

U zult zich misschien afvragen “Wat heeft vergeving te maken met de eindtijd?”

Misschien voelt u zich in de steek gelaten door de belofte die wordt geïmpliceerd in de titel van deze boodschap “Je klaarmaken voor het einde van alle dingen”

Misschien las u de titel en dacht “Te gek, David Wilkerson gaat ons heel specifiek tonen hoe we moeten overleven in die zware dagen”. Ik ben nu halverwege mijn boodschap en misschien heeft u het gevoel dat u nog geen specifieke details heeft ontvangen van mij.

Dat was het gevoel van een Christen die onlangs een brief schreef naar onze bediening. Hij zei “U heeft ons trouw gewaarschuwd over de economische holocaust die u zag aankomen. Ik geloof dat u een rechtvaardig mens ben. Maar dezelfde Geest van God die u deze dingen getoond heeft heeft u natuurlijk ook getoond hoe we dan moeten overleven. Een goede God zou ons niet waarschuwen om ons vervolgens niet te vertellen wat we zouden moeten doen om deze stormen te overleven. Wilt u ons alstublieft een woord geven”.

Een andere Christen schreef “Ik voel me bedonderd. Ik heb u gevraagd om een financieel advies over waar ik mijn geld in zou moeten investeren en hoe mijn gezin kan redden op het moment dat de economie ineen klapt. U vertelde mij dat ik in gebed moest gaan en aan de Heilige Geest om richting moest vragen. U komt met dezelfde theologische excuses en uitvluchten, maar ik heb specifieke antwoorden nodig”.

Geliefde, wat ik hier met u deel IS het specifieke woord van de Heer over dit onderwerp. Petrus was een godvruchtig man, en door Hem heen heeft de Heilige Geest exact getoond wat God zegt over hoe we deze laatste dagen tegemoet moeten gaan. Petrus vertelt het ons heel duidleijk “Hier is het punt, de meest belangrijke voorbereiding die u moet doen: Maak uw hart gereed. Als met deze zaak niet is afgehandeld dan zullen alle andere voorbereidingen pure ijdelheid zijn. Aan het einde van alle dingen, blijf rustig, blijf op uw knieën zitten. En boven alles, brengen een onophoudelijke genade en liefde in de praktijk richting uw broeders en zusters. Vergeef en bedek hun zonden”.

In dit laatste vers worden we opgedragen om die zonde te “bedekken” die tegen ons gedaan zijn – wat inhoud dat we niet die zonde van een ander niet mogen blootleggen. “Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods” (4:10). Wie heeft u verwond of heeft u pijn gedaan? Wie heeft er roddel over u verspreid? Volgens Jezus is het zo dat als u die zonde niet vergeeft en bedekt, dat u bent als de man aan wie een grote schuld werd kwijtgescholden maar later een man verstikte die hem slechts een paar euro verschuldigd was.

Laat me u een glimp geven van waarom deze kwestie van vergeving zo belangrijk is in deze tijden

We hebben meer dan 100 verschillende nationaliteiten in Times Square Church. Christus heeft vele rassen en etnische groeperingen samen één gemaakt in een broederlijke liefde. Het bord boven de deuren van onze gemeente zegt ook “De gemeente die door liefde wordt gebouwd” en die liefde in Jezus.

Ik realiseer me dat de raciale eenheid onze gemeente als doelwit maakt voor de hel. In een wereld waar er zoveel rassenhaat is en onrust tussen stammen heeft God ons gezegend met een krachtig getuigenis. Simpel gezegd, Jezus is de bron die iedere barriere wegbreekt, inclusief die van de rassen.

We hebben meerdere keren in de geschiedenis van onze gemeente de woede gevoeld van demonische machten die tegen onze liefdevolle eenheid in Christus gekeerd waren. En er is geen groter wapen in de hel dan de onvergevingsgezindheid tegenover mede-gelovigen.

U zult misschien zeggen “Maar ik hou me niet vast aan wrok. Ik draag geen bitterheid met me mee tegenover iemand anders. Ik heb alleen een pure liefde voor mijn broeders en zusters. Als iemand tegen mij zondigt, dan leg ik hun ongerechtigheid nooit bloot. Dus ik zie niet in hoe Petrus’ vermaning op toepassing is op mij. Wat heeft hij aan mij te vertellen over de voorbereiding op de laatste dagen?”

De waarheid is dat Petrus’ boodschap alles te maken heeft met de toekomst van de gemeente van Jezus Christus. Ziet u, God bereid zich een gemeente voor voor een uitstorting van Zijn Geest in de laatste dagen. Volgende de profeten zal de Heilige Geest als een grote golf over de aarde komen, en zal Hij Gods volk vervullen met vreugde terwijl de wereld in grote opschudding leeft. Dit zal echter niet gebeuren in een gemeente waar mensen zich vasthouden aan wrok en waar wonden onopgelost blijven.

Petrus vraagt ons “Wilt u klaar zijn voor dat wat gaat komen? Wilt u volledig voorbereid zijn op de dag dat alles om ons heen gaat schudden? Wees er dan van verzekert dat niets in uw hart de liefde van God kan verhinderen. Er komt iets wonderlijks aan, zorg dat u er niet buitenvalt”.

Waar gaat deze uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen eigenlijk over?

De profeten – van Jesaja, Jeremia en Ezechiël tot aan de kleinere profeten – hebben openbaart dat in de laatste dagen Gods geest nogmaals op Zijn voorbereide volk zal vallen. Deze gebeurtenis wordt naar verwezen als de “oogst regen”. Er wordt beloofd dat het nog groter zal zijn als de “eerdere regen” welke de uitstorting was van de Geest op pinksteren.

Deze profetie over een laatste regen verwijst naar de twee regens die jaarlijks voorkomen in Israël. De seizoenen in Israël zijn tegenovergesteld aan de onze van vandaag. De eerdere (of de eerste) regen kwam in het najaar en voorzag de pas geplantte gewassen van water. Dit is een type van datgene dat gebeurde met Pinksteren, toen de eerste regen” viel tijdens een grote uitstorting van Gods Geest. Toen voorzag die regen het zaad van het Woord van water, en het groeide en verspreide zich en vormde zo de wereldwijde gemeente zoals we die vandaag de dag kennen.

Israël’s “laatste regen” kwam in de lente en maakte dat de gewassen rijp werden nog vlak voordat ze geoogst werden. Zacharias wijst naar deze laatste regen, een uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen: “Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld” (Zacharias 10:1).

Mozes zei dat er simpelweg geen oogst kon zijn zonder een andere regen. De Heer zei door hem tegen Israël “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen” (Deuteronomium 11:13-14)

Tenslotte geeft Joel ons een levendig beeld van hoe het er uit ziet als deze oogst regen komt:

“Vrees niet, o land, jubel en verheug u, want de HERE heeft grote dingen gedaan. Vreest niet, gij dieren des velds, want de weiden der woestijn groenen, want het geboomte draagt zijn vrucht, vijgeboom en wijnstok geven hun rijkdom. En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond. Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de naam van de HERE, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, de HERE, uw God ben, en niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande worden” (Joel 2:21-27)

Joel zegt hier in feite “Wordt wakker gemeente! Kijk om u heen, wat u ziet gebeuren is reeds geprofeteerd. Het begint te regenen en de Heer heeft de wolken helder en vol water gemaakt. De Geest bereid alle dingen voor voor de laatste grote oogst”.

Satan weet van deze laatste regen en de glorieuze oogst die erdoor zal komen af

De duivel weet wat er geschreven staat in Gods woord. En hij is vastbesloten om deze grote oogst te verhinderen. Hij heeft een woedende aanval geopend op de gemeente en gebruikt hierbij ieder wapen die hij kan vinden om Gods volk van hun vrede te beroven. Het is waar, veel Christenen zijn overweldigd door de duisternis die momenteel over de aarde komt, en dit alles is in beweging gezet door satan’s werk.

De somberheid en de angst die boven ieder natie zweeft maakt dat mensen zich hulpeloos voelen. Hier in Amerika hebben rechtbanken wetten gemaakt die zichzelf roemen in perversie, allemaal tegen de wil van het volk in. En dit alles vreet aan de rechtvaardige ziel. Het resultaat is hopeloosheid en stress, het verzwakt de geest en resulteert zelfs in fysieke ziekte.

In Gods huis wordt zonde niet meer serieus genomen en wordt de hel genegeerd. De Anglicaanse kerk splijt door tweeën vanwege het homo-huwelijk en ondertussen worden de evangelischen – die toch geacht worden de fakkeldragers te zijn van Gods woord – steeds meer gericht op de aarde dan op de hemel, en verlenen hun kracht en energie aan bewegingen die Christus niet meer centraal stellen.

Ik hoor godvruchtige mensen vandaag de dag vragen “Hebben wij de dag van genade weg-gezondigd? Zal onze generatie de geschiedenis in gaan en bekend staan vanwege hun disfunctionele gezinnen en dode, uitgedroogde kerken? Zullen wij verdorren net zoals Israël dat deed in het Oude Testament?”

Volgens de profeten zal dat niet gebeuren! God zal temidden van de duisternis opstaan en Zijn Geest uitstorten over dit laatste huis.

In de dagen van Haggai was Gods volk volledig teneergeslagen omdat ze un focus volledig op het verleden hadden gericht

De Israelieten ten tijde van Haggai waren ontmoedigd over de nieuwe tempel die ze aan het bouwen waren. Het werk leek zo onbelangrijk vergeleken met de pracht van de voormalige tempel. Terwijl ze zo terugkeken op de voorgaande glorie van God weenden zij vol wanhoop over de bescheiden woning die voor hen lag. Haggai vroeg het volk: “Wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet, daarbij vergeleken, als niets in uw ogen?” (Haggai 2:4)

Geliefden, dezelfde vraag geldt voor u vandaag de dag. U kunt zich misschien grote opwekkingen uit het verleden herinneren, waar de Geest krachtig over de menigte viel en en er een grote menigte gered werd. Vertel me, ziet u het leven van de gemeente vandaag de dag als niets in vergelijking met deze vroegere tijden? Misschien bent u ontmoedig over hoeveel Gods huis heeft ingeleverd aan kracht en getuigenissen tijdens uw leven?

Ik zeg u, het woord dat God gaf aan Haggai voor zijn kerk is ook bedoeld voor ons vandaag de dag: “mijn Geest is in uw midden … De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen” (Haggai 2:6, 10).

Petrus was aanwezig toen de “eerste regen” viel met pinksteren

Op Pinksteren viel de Heilige Geest op een voorbereid volk die allen tezamen waren als een geheel (Handelingen 2:1). Wat wordt er bedoeld met dat het volk als “een geheel” waren? Simpel gezegd stroomde de genade door hen heen, laat mij het u uitleggen.

Denk eens aan diegenen die aanwezig waren op die plaats met Pinksteren, mensen waar we vandaag de dag naar wijzen als zijnde kerkvaders. Sommige van deze mannen hadden verschrikkelijk gezondigd tegen de Heer en tegen hun broeders. Ze moesten allemaal vergiffenis ontvangen, hun zonden moesten bedekt worden want anders zou de gemeente nooit vooruit gegaan kunnen zijn door het werk dat de Geest op het punt stond te doen.

Denk eens aan Petrus, hij had zich op een enorme manier schuldig gemaakt aan godslastering, en had daarmee zowel Jezus als de andere discipelen verwond. Dat gemeente-lichaam vergaf Petrus voor wat hij gedaan had, en zij bedekten hem zodat zijn verleden nooit tegen hem gebruikt kon worden. Denk ook eens aan Jakobus en Johannes, de “zonen des donders” (zie Marcus 3:16-17). Zij hadden ook zwaar gezondigd en hebben hun mede-discipelen beledigd door te stellen dat zij groter waren als de rest. Ook zij werden vergeven en bedekt.

De waarheid is dat iedereen die op die dag aanwezig was had kunnen zeggen “Wacht even Petrus. Wie heeft jou tot leider uitgeroepen hier? Jij hebt Jezus verloochent!”. Maar niemand deed dad, omdat hun harten waren voorbereid door genade. En ze waren er klaar voor om de Geest te ontvangen toen Hij kwam tijdens de grote uitstorting met Pinksteren.

Geliefden, dit is waarom de focus van Petrus in zijn brieven zo gericht was op de zaak van het hart. Hij wist uit eerste hand dat al deze zaken uitgeworpen en vergeven moesten worden zodat het werk van de Geest niet verhinderd kon worden door enig vlees. Hetzelfde geldt voor de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag, wij die Zijn machtige oogst-regen zouden moeten ontvangen. Zullen we dat werk van de Geest verhinderen door vergeving achter te houden? Of zullen wij voorbereid zijn door Zijn genade toe te staan om door ons naar anderen te stromen?

Terwijl het uur naderbij komt, wil ik niets in mijn hart hebben wat het werk van God kan verhinderen. Hij bereid Zijn volk voor om deze late regen te ontvangen. En ik ben vastgesloten om door te blijven gaan met datgene wat Petrus ons heeft opgedragen: “Wees nuchter, leg alles in gebed voor en wees genadig voor iedereen”. Ik dring er bij u op aan om hetzelfde te doen. Bid voor de regen in deze tijd van Gods laatste huis.

Ik wil afsluiten door u achter te laten met dit krachtige, laatste beeld: “En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden” (Openbaring 14:14-15). En zo is het!

David Wilkerson – oktober 2006

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: