Home > Preken (Pulpit) > Overwinning over uw boezemzonde

Overwinning over uw boezemzonde

Zonde maakt dat Christenen een stelletje lafaards worden die in een vernederende nederlaag leven. Ze kunnen niet vol moed opstaan tegen zonde vanwege de verborgen zonde in hun eigen levens. Ze verexcuseren de zonden van anderen vanwege de ongehoorzaamheid in hun eigen harten, ze kunnen geen overwinning verkondigen omdat ze in verslagenheid leven. Sommige van hen hebben ooit geweten hoe het is om te leven in overwinning, waarbij ze wraak namen tegen zonde en Christus’ gerechtigheid vervulden in hun eigen levens. Ze hebben de kracht, de moed en de zegeningen ervaren die toebehoort aan hen die in gehoorzaamheid aan de Heer leven. Maar vandaag de dag zijn ze niet meer een schaduw van die persoon. Ze lopen in schaamte met een neergebogen hoofd, zijn niet in staat om de wereld recht in de ogen aan te kijken en zijn slachtoffer geworden van een zonde die hun leven regeert. Een boezemzonde heeft hen beroofd van hun geestelijke vitaliteit en de ene na de andere vijand komt in opstand tegen hen.

Een ooit machtig gebruikte evangelist verkoopt nu auto’s in een klein dorpje in Texas. Hij stond ooit op de kansel als een krachtige verkondiger van het evangelie en duizenden kwamen tot bekering door zijn bediening. Hij werd een overspelige, hij verliet zijn vrouw en rende er vandoor met zijn vriendin. In slechts een paar weken tijd verloor hij alles. Die persoon is nu nog slechts een omhulsel van zijn oude ik, om hem zo te zien leven, teneergeslagen en met trieste ogen is verschrikkelijk om te zien! Hij leeft in een constante angst en heeft slapeloze nachten waarin hij denkt aan hoe het had kunnen zijn. Zijn angsten hebben hem fysiek ziek gemaakt, hij heeft pijn in zijn hart, zweren en is overspannen. Hij heeft berouw over zijn zonde maar hij kan het verleden niet ongedaan maken. God vergeeft … maar mensen vaak niet.

Een zestien-jarige jongeman vertelde mij eens: “Ik heb seks met mijn vriendin. Ik heb gelezen wat de Bijbel schrijft over ontucht en overspel en ik ben nu bang. Ik maak me er zorgen om dat God mij nu veroordeeld als de Bijbel waar is. Ik blijf het maar doen en zit vol met angst, schuld en zorgen. Het lijkt alsof er twee personen in mij wonen – een goede en een slechte. Ik ben bang dat die slechte persoon uiteindelijk de overhand zal krijgen en dat God mij zal opgeven. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de goede persoon in mij de overwinning krijgt?”

Zowel de evangelist als de jongen zijn overweldigd door hun vijanden met schuld, angst en depressie. Het zijn slachtoffers, verslagen en vernedend door onzichtbare vijanden die dreigen om hen te vernietigen. Zonde brengt ons altijd vijanden, zonde verzwakt alle weerstand; het maakt dat strijders een stelletje zwakkelingen worden. Zodra de begeerte bevrucht is brengt het zonde voort, en zonde brengt ons een vijand die ons zal vernietigen.

We moeten leren van de voorbeelden in het Oude Testament

David had vijanden. Dit waren de Filistijnen, de Amorieten, de Syriërs en alle andere vijanden die zich hadden opgesteld tegen Israël. Toen David recht voor de Heer stond kon geen enkele vijand stand houden tegenover hem. Hij doodde hen met tienduizenden tegelijk en zijn naam werd gevreesd in de vijandelijke kampen. Maar toen David zondigde en vervreemde van de Heer werden zijn vijanden moedig en konden ze de overwinning behalen. Zonde maakte dat hij zijn moed en vertrouwen verloor, het maakte hem zwak tegenover al zijn vijanden.

Davids zonde van overspel kwam direct na een van zijn grootste overwinningen. De oorlog tegen de Amorieten en Syriërs was een van Israëls grootste gevechten. David verzamelde geheel Israël, stak met hen de jordaan over en streed te Helam. De Syriërs renden weg van Israël – zevenhonderd strijdwagens werden vernietigd, veertigduizend ruiters werden gedood en alle koningen die een bondgenootschap hadden met de Syriërs of de Amorieten renden weg. Het hoofdstuk over deze oorlog sluit af met de zin: “Ze sloten vrede met Israël en onderwierpen zich” (2 Samuel 10:19). Deze grote man van God begon, in de glorie van zijn overwinning, begerig te worden naar Batseba toe, hij doodt haar echtgenoot en pleegt overspel met haar. “Maar de zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des HEREN” (2 Samuel 11:27).

Dus stuurde de Heer de profeet Natan naar David. De profeet kwam niet om David goede raad te geven over hoe hij met zijn schuld en veroordeling om moest geen. Hij bood de koning ook geen zalf voor zijn getroffen geweten. Nee, Natan ging recht op de kern af: “Gij zijt die man. U heeft een gebod van de Heer veracht, u heeft gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heer. U bent schuldig aan een verborgen zonde!”

Zonde brengt haar eigen oordeel

Tegen een man naar Zijn hart moest God zeggen: “Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis …” (2 Samuel 12:11). Kort daarna keerde zijn geliefde zoon Absalom zich tegen hem en David rende voor zijn leven de wildernis in. Wat een treurig gezicht!

“David nu besteeg de helling van de Olijfberg, en weende onder het voortgaan, het hoofd omhuld en barrevoets; en allen die bij hem waren, hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort” (2 Samuel 15:30)

Is deze huilende, blootvoetse, gebroken man dezelfde grote koning die, slechts enkele maanden daarvoor, twee wereldmachten had overwonnen? Wie of wat heeft hem toch veranderd in een zwakke, krachteloze lafaard die op de vlucht was voor de vijand? Het was zonde – en niets anders! Net zoals Samson werd David zijn kracht en moed ontnomen omdat hij toegaf aan de zwakheid van zijn vlees.

Salomo werd ook gevreesd door al zijn vijanden. De legers van de Farao werden op afstand gehouden door zijn krachtige reputatie, de Edomieten durfden zo’n krachtige koning niet aan te vallen. Hij werd gezegend en vereerd en was voorspoedig in alles wat hij deed. Maar Salomo zondigde tegen de Heer en stond het toe dat zijn liefde voor God verkilde, hij verloor het contact met de hemel. En zie wat er gebeurde, God zei tegen hem “Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren” (1 Koningen 11:11).

Plotseling kwamen de vijanden van Salomo achter hem aan. “En de HERE deed een tegenstander tegen Salomo opstaan, de Edomiet Hadad …” (1 Koningen 11:14). En niet slechts één vijand maar twee: “God deed nog een tegenstander tegen hem opstaan, Rezon … en hij was een tegenstander van Israël zolang Salomo leefde” (1 Koningen 11:23-25). Zonde en compromisssen hadden deze machtige koning zo verzwakt dat zelfs zijn dienaar zijn vijand werd. “Ook Jerobeam … een dienaar van Salomo, hief de hand tegen de koning op” (1 Koningen 11:26).

Geen enkele vijand van Israël kon iets tegen haar beginnen toen die natie deed wat goed was in de ogen van God. Hun vijanden renden alleen al bij het horen van haar naam weg in angst. De harten van de vijanden smolten als was wanneer de overwinnende legers van Israël ten strijdde trokken. Maar wanneer Israël zondigde kon zelfs haar zwakste vijand over haar overwinnen. Achan beging een zonde en het minuscule leger van Ai stuurt Israël volledig vernederd en verslagen terug.

Luister naar het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel en u zult snel ontdekken dat geheel Israël zich bewust was van wat hem zo overwinnend maakte en wat ervoor zorgde dat hij verloor.

“Wanneer uw volk Israël verslagen wordt door de vijand, omdat zij tegen U gezondigd hebben … Wanneer zij tegen U zondigen – er is immers geen mens die niet zondigt – en Gij op hen toornig wordt en hen overlevert aan een vijand” (1 Koningen 8:33, 46)

Alles wat Israël moest doen om de overvloedige zegeningen van de Heer te behouden was om “zich ijverig aan Gods geboden te houden en de Heer met geheel hun hart en ziel te dienen”. God beloofde zegeningen die iedere verbeelding te boven gaat. God beloofde hen “Niemand zal vóór u standhouden; de HERE, uw God, zal schrik en vrees voor u leggen op het gehele land dat gij betreedt” (Deuteronomium 11:25)

Israël werd vertelt “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE … maar vloek, indien gij … afwijkt van de weg die ik u heden gebied” (Deuteronomium 11:26-28)

Brengt deze generatie een vloek over zichzelf heen?

Zo’n duidelijke manifestie van God die aan het werk is mag niet aan ons oog ontsnappen. Is dit misschien de rede dat we slachtoffer zijn van onze moderne vijanden? We vechten niet tegen vijanden van vlees en bloed – onze vijanden zijn veel krachtiger! Onze vijanden zijn angst, depressie, schuldgevoelens, veroordeling, zorgen, eenzaamheid, leegte en wanhoop.

Heeft God Zijn karakter verandert of hitst Hij nog steeds tegenstanders op tegen een zondige, compromisvolle generatie? Kan het zijn dat onze hedendaagse vijanden veel mensen van God overweldigen vanwege hun verborgen zonden? Het was geen zwaar juk die God op Zijn volk heeft gelegd. Het was heel simpel en eenvoudig: “Gehoorzaam en wees gezegend of wees ongehoorzaam en lijd”. Diezelfde boodschap zien we ook terugkomen in het Nieuwe Testament:

“Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede” (Romeinen 8:6)

We hebben voldoende onderwijs gehad over hoe we met onze problemen en angsten moeten overweg gaan. Maar we hebben nog niet voldoende onderwijs gehad over hoe we met zonde moeten afrekenen in onze levens. U kunt geen kanker genezen door er een pleister op te plakken, het moet verwijderd worden. We zullen net zo lang een neurotisch-gebonden volk zijn als dat we de zonde in ons verexcuseren. Het is geen wonder dat we zo depressief, bezorgd, beladen met schuld en veroordeling zijn – we leven in ongehoorzaamheid en zijn vol met compromissen!

De meeste van ons zijn zich ervan bewust dat zonde de wortel is van al onze problemen. We weten dat zonde angst, schuld en depressie veroorzaakt. We weten dat het ons beroofd van onze geestelijke moed en vitaliteit. Maar wat we niet weten is hoe we de zonde kunnen overwinnen die ons zo eenvoudig belaagd.

De meeste boeken die ik gelezen heb over het bereiken van gerechtigheid in Christus – en hoe je een heilig leven moet leiden – vertellen u nooit hoe u overwinning over zonde kunt verkrijgen en kunt behouden. We horen het continu gepredikt worden “Zonde is uw vijand, God haat uw zonde. Wandel in de Geest, doe afstand van al uw ongerechtigheden. Leg de zonde aan de kant en geef u er niet langer meer aan over. Wees niet gebonden door de ketens van uw eigen ongerechtigheden”. En dat is allemaal goed en wel

U kunt niet zomaar van uw boezemzonde weglopen

Hoe overwint u een zonde die een gewoonte geworden is? Waar is de overwinning over een boezemzonde die bijna een deel van uw leven geworden is? U kunt die zonde haten; u kunt blijven zweren dat u het nooit meer zult doen; u kunt er over treuren en spijt hebben over wat het met u doet – maar hoe wandelt u er van weg? Hoe bereikt u het punt waar u niet langer meer de slaaf van die zonde bent?

Onlang vroeg ik aan meer dan 300 zoekers de volgende vraag: “Hoeveel van u strijden een verloren strijd tegen een boezemzonde? Hoeveel hebben een verborgen zonde die u continu naar beneden trekt?”. Ik was geshockeerd door de snelle react. Bijna iedereen gaf toe dat ze slachtoffer waren en wanhopig op zoek waren naar een manier om verlost te worden van een zonde die hen heeft gebonden.

Overal waar ik spreek over deze zaak van overwinning over een boezemzonde hoor ik dezelfde verschrikkelijke bekentenissen van nederlagen en mislukkingen. De meeste van hen zijn toegewijde Christenen die de Heer ten diepste lief hebben. Het zijn geen goddeloze of kwaadaardige personen; ze moeten alleen wel toegeven “Ik heb een probleem die mij er continu van weerhoudt om volledig vrij te zijn”.

De bekentenissen zijn eerlijk en hartverscheurend

“Ik kan niet aan iedereen vertellen wat mijn geheime strijd is; het is iets tussen mij en de Heer. Ik heb al meer dan drie jaar gebeden voor verlossing en heb al duizenden beloftes gemaakt dat ik er mee zou ophouden, ik leef in een kwelling. De vreze Gods achtervolgt mij, ik weet dat het verkeerd is maar hoe hard ik het ook probeer, ik blijf ermee doorgaan. Soms denk ik wel eens dat ik voor altijd slaaf zal blijven”.

“U vertelt mij dat ik mijn zonde aan de kant moet leggen – fantastisch! Ik heb dat al honderden keren gedaan, maar mijn zonde wil mij niet los laten. Net wanneer ik denk dat ik de overwinning behaalt heb – BAM – komt het gewoon weer terug. Ik heb zoveel tranen gelaten over mijn zondigheid dat ik er een rivier mee kan vallen. Ik ben het beu om God te blijven beloven dat ik het nooit meer zal doen. Ik wil gewoon vrij zijn, maar ik zou niet weten hoe. Ik weet dat ik nooit kan zijn wat God wil dat ik ben totdat ik de overwinning behaalt heb”.

“Ik heb meer dan vijftien jaar tegen anderen gepredikt, maar onlang viel ik in een val van satan. Ik ben geestelijk kreupel en hoeveel ik mijn boezemzonde ook haat, het lijkt alsof ik niet vrij kan komen uit deze gevangenschap. Geen enkele formule of oplossing die ik gepredikt heb tegen anderen lijken te werken voor mij. Ik vraag me eerlijk gezegd af hoe lang God mij nog zal verdragen totdat ik publiekelijk te schande gezet zal worden”.

Is er overwinning over al onze inwonende zonde?

Ik heb geen formules en ook geen simpele oplossingen. Ik weet dat er veel troost in de Bijbel te vinden is voor hen die zich in een strijd tussen vlees en Geest bevinden. Paulus vocht dezelfde strijd, tegen dezelfde vijand. Hij beleed: “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik” (Romeinen 7:19)

Paulus schreeuwde het uit, net zoals heel de mensheid doet “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (vers 24) maar hij gaat verder en zegt: “Dank aan God, die dat doet door Jezus Christus onze Heer …” (vers 25)

Ja we weten het, de overwinning over al onze vijanden is alleen te vinden in Jezus Christus onze Heer. Maar hoe verkrijgen we de kracht uit Zijn wijnstok in onze kleine, nietige rank? Hoe werkt dat? Ik hou van Jezus en heb dat altijd gedaan, ik weet dat Hij alle kracht heeft. Ik weet dat Hij mij de overwinning beloofd, maar wat betekent dat nou? Hoe komt de overwinning tot stand? Het is niet voldoende om vergeven te zijn, ik moet vrij zijn zodat ik niet langer meer terugkeer naar zonde.

Ik begin zelf net een klein beetje licht te krijgen op dit grote mysterie van godvrucht. God vraagt mij de volgende drie dingen te doen in mijn zoektocht naar totale overwinning over al mijn boezemzonden.

1. Ik moet leren te hongeren naar heiligheid en mijn zonde te haten!

Ieder moment dat ik wakker ben moet ik mezelf er aan herinneren dat God mijn zonde haat, vooral om wat het met mij doet. God haat het omdat het mij verzwakt en mij tot een lafaard maakt. Om die rede kan ik geen werktuig van eer zijn om Zijn werk hier op aarde te doen. Als ik mijn zonden verexcuseer als een zwakheid – als ik mezelf doe geloven dat ik een uitzondering ben en dat God zich in alle bochten zal wringen om te voldoen aan mijn behoeften – als ik iedere gedachte over een goddelijke vergelding uit mijn hoofd zet – dan ben ik op weg om mijn zonden te accepteren en mijn geweten dicht te schroeien. God wil dat ik mijn zonde verafschuw, om het te haten met alles wat in mij is. Er kan geen overwinning of verlossing van zonde zijn totdat ik er ten volle van overtuigd ben dat God het niet accepteert!

De vreze Gods is hierin de basis van alle vrijheid. God wil niet zien op zonde; Hij kan het niet door de vingers zien; Hij kan geen enkele uitzondering maken – dus kom het onder ogen! Verwacht niet dat u wordt verontschuldigd of speciale privileges ontvangt. God moet optreden tegen alle zonde die dreigt om een van Zijn kinderen te vernietigen. Het is verkeerd en er is niets dat het ooit in orde kan maken. Zonde verontreinigd de zuivere stroom van heiligheid die door mij heen stroomt. Het moet beleden en verlaten worden en ik moet daar van overtuigd zijn.

2. Ik moet ervan overtuigd zijn dat God van mij houdt ondanks mijn zonde!

God haat mijn zonde met een perfecte haat, maar tegelijkertijd houd Hij van mij met een oneindig mededogen. Zijn liefde zal nooit een compromis met zonde sluiten, maar Hij klampt zich vast aan Zijn zondige kind met slechts een doel in gedachte – om Zijn kind terug te vorderen.

Zijn toorn tegen mijn zonde staat in balans met Zijn grote medelijden met mij als Zijn kind. Zijn medelijden overwint Zijn afkeer tegen mijn zonde op het moment dat Hij ziet dat ik het net zo haat als Hij. Mijn motief moet dus nooit angst voor Gods toorn zijn maar een bereidwilligheid om Zijn liefde te accepteren die er naar zoekt om mij te verlossen. Het moet meer dan mijn zonde zijn die mij tot schaamte en nederigheid brengt; het moet de kennis zijn dat Hij van mij blijft houden ongeacht alle dingen die ik gedaan heb om Hem verdriet aan te doen.

Sta er eens bij stil! God heeft medelijden met mij! Hij kent de lijdensweg van mijn strijd. Hij is nooit ver weg, Hij is altijd hier met mij en verzekert mij dat niets mij ooit kan scheiden van Zijn liefde. Hij weet dat mijn strijd voldoende last is zonder mij te dwingen door te gaan met toegevoegde vrees voor Zijn toorn en oordeel. Ik weet dat Zijn liefde voor mij zal maken dat Hij Zijn roede zal inhouden terwijl de strijd nog gestreden wordt. God zal mij nooit pijn doen, Hij zal mij nooit slaan of mij verlaten terwijl ik in het proces zit van het haten van mijn zonde en het zoeken naar hulp en verlossing. Terwijl ik tegen de stroming in zwem staat Hij altijd aan de kant, klaar om mij een reddingsboei toe te werpen.

3. Ik moet de liefdevolle hulp voor het weerstaan en overwinnen van zonde die mijn Vader aanbiedt accepteren

Zonde is als een octopus, hij heeft veel tentakels die het leven uit mij wegpersen. Het komt zelden voor dat alle tentakels tegelijkertijd hun grip op mij verliezen, het is een tentakel per keer. In deze oorlog tegen zonde, is het een overwinning – een dode soldaat – per keer. Het komt zelfden voor dat het gehele vijandelijke leger door neervalt bij een enkele knal; het is een kleine overwinning per keer. Maar God stuurt mij er niet op uit om de strijd te strijden zonder strijdplan. Hij is mijn commandant; ik zal centimeter voor centimeter strijden onder Zijn bevel.

Hij stuurt de Heilige Geest naar mij met een duidelijke instructie over hoe te strijden, wanneer ik moet rennen en wanneer ik weer moet toeslaan. Deze strijd tegen overheden en machten is Zijn strijd tegen de duivel – niet de mijne. Ik ben slechts een soldaat die Zijn oorlog vecht. Het kan dat ik vermoeid, gewond of ontmoedigd raak, maar ik kan blijven strijden als ik weet dat Hij mij de opdrachten moet geven. Ik ben een vrijwillig in Zijn oorlog en ik ben klaar om Zijn wil te doen tegen welke prijs dan ook. Ik zal wachten op Zijn orders over hoe ik moet winnen, en er zijn momenten dat deze instructies heel langzaam komen. De strijd lijkt zich tegen me te keren maar ik weet dat we aan het einde zullen winnen. God wil dat ik vertrouw op Hem, net zoals Abraham wordt mijn geloof mij als gerechtigheid toegerekend. Het enige deel dat ik kan spelen in deze oorlog is te geloven dat God mij als overwinnaar uit de strijd zal brengen.

Tenslotte – als de zonde in mij is overwonnen, moeten al mijn andere vijanden vluchten

Wat ik doe aan de zonde in mijn leven bepaalt hoe mijn vijanden zich zullen gedragen. Overwinning over een boezemzonde maakt dat al mijn andere vijanden op de vlucht slaan. Zorgen, angst, schuldgevoelens, depressie, rusteloosheid, eenzaamheid – het zijn allemaal mijn vijanden. Maar ze kunnen mij alleen raken wanneer zonde mij tot een onbeschermd doelwit maakt. De rechtvaardigen zijn zo moedig als een leeuw. Ze hebben een helder denken en geweten en dat is een vesting die de vijanden niet kunnen innemen.

Wilt u overwinning over al uw vijanden? Ga er dan op de juiste manier mee om door woest af te rekenen met uw boezemzonde. Verwijder dat vervloekte ding uit uw leven en u zult machtig worden in God.

Laten wij daarom “afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat” (Hebreeën 12:1)

David Wilkerson – juli 1979

Advertenties
  1. anneke
    30-09-2011 om 12:44

    GEWELDIG EN KRACHTIG!!!

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: