Home > Preken (Pulpit) > Gemoedsrust in deze moeilijke tijden

Gemoedsrust in deze moeilijke tijden

Jezus heeft gezegd “Maak je niet ongerust en verlies de moed niet” (Johannes 14:27 NBV). Christus deelde deze woorden met Zijn discipelen op de avond voor Zijn kruisiging. Deze woorden moesten hen troosten en geruststellen in dit donkerste uur van hun geloof. Vanaf dat moment hebben Christenen uit iedere generatie troost uit deze woorden van Jezus getrokken, om zich aan vast te houden tijdens hun zwaarste beproevingen.

Maar vandaag de dag hebben veel Christenen een verontrust hart en leven in angst. Ik weet uit brieven die naar onze bediening gestuurd worden dat veel gelovigen heimelijk geplaagd worden met paniek, verwarring en slapeloze nachten.

Christus voegt echter nog een zekerheid toe in datzelfde vers: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan”. Maar veel Christenen merken dat het onmogelijk is voor hun om die gemoedsrust te vinden. Voor velen komt de vrede met vlagen, maar blijven ze veelal bezorgd, rusteloos en gehavend door alle stress.

In het evangelie van Lucas zei de profeet Zacharias het volgende over de komende Messias: “dat wij, bevrijd van onze vijanden, hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang” (Lucas 1:74-75).

Hier is een van de primaire redenen waarom Jezus naar deze wereld kwam om te sterven voor een zondige mensheid: dat we met God zouden kunnen wandelen zonder vrees waarin we kunnen genieten van Zijn vrede voor de rest van ons leven. Dit lijkt onmogelijk wanneer we oog in oog staan met rampen, moeilijkheden, verschrikkelijke zorgen, lijden, beproevingen en onzekerheden. In tijden als deze hebben we het gevoel dat we overweldigd worden en dat angst grip krijgt op ons hart. Hoe kunnen we in de vrede blijven wanneer het lijkt alsof alles uit de hand loopt.

Zacharias zei het volgende over de Messias: “om licht te brengen aan allen die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood, die ons de weg zal wijzen naar de vrede” (Lucas 1:79). Hij zei hier dat Jezus ons zal leiden op het pad van vrede – niet naar rusteloosheid, leegte en angst, maar naar kalmte en rust. Dit is Zijn belofte, maar voor sommigen lijkt het pad juist het tegenovergestelde.

De Schrift noemt Jezus de prins van vrede. Bij Zijn geboorte verklaarde de engelen in een lied: “Vrede op aarde!”. De apostel Paulus beschrijft het goede nieuws van Christus als het “evangelie van vrede”. Jezus zelf heeft gezegd “In Mij zullen jullie vrede hebben” (Johannes 16:33). Simpel gezegd is vrede hetgene waar het hele evangelie over gaat. “het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus” (Handelingen 10:36).

Wanneer Paulus de aanvaardbare manier waarop wij de Heer behoren te dienen schetst, omvat dit onder andere het wandelen in Gods vrede: “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert” (Romeinen 14:17-19).

In deze wereld zullen we geconfronteerd worden met verdrukking, vervolging en vurige beproevingen. “van buitenaf door conflicten, van binnenuit door bange zorgen” zoals Paulus het zegt in 2 Korintiërs 7:5. We zullen verzocht worden en we zullen lijden. De winden van tegenspoed zullen proberen om het huis van geloof dat we bouwen op Jezus, de rots van ons heil, om te werpen.

Maar toch dienen we Hem te dienen in rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Het gebed van Paulus voor de gemeente was als volgt: “En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen” (2 Tessalonicenzen 3:16). Sta eens stil bij dit woord: vrede in elk opzicht!

God wil ons voorzien van vrede, zelfs in onze ernstigste omstandigheden

Gods doel voor Zijn kinderen is dat we zorgeloos leven. We weten dit, we belijden dit en de Schrift bevestigd dit, maar velen van ons wandelen niet op deze manier. God verlangt er naar dat wij vrij zijn: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7)

Paulus zegt hier dat door alles in gebed mee te nemen naar God – al onze angsten, zorgen en verzoeken – verkrijgen we Zijn vrede. Dus, neemt u alles mee naar God in gebed? Het is geen kenmerk van nederigheid om deze verzoeken voor Hem achter te houden. Dit vers zegt dat Hij ons uitnodigd om al onze verzoeken bij Hem neer te leggen. En Hij verheugd zich op het moment dat we dit doen!

Maar we dienen de bedoeling van Paulus hier niet verkeerd te begrijpen. De zegen van het maken van onze verzoeken is niet dat we uit onze binnenkamer komen en dat we ons verzoek plotseling beantwoord zien – dat onze ziekte is verdwenen en ons probleem is opgelost. Nee, de zegen is dat we uit onze binnenkamer komen en aangeraakt zijn door God, dat ons hart in vrede is. Kortweg, ons streven, onze angsten en onrusten zijn verwijderd omdat we bij de Schepper geweest zijn.

Het is onmogelijk om ware vrede te hebben zonder een verse aanraking van Zijn hand temidden van onze problemen

“Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft” (Efeziërs 2:14)

De meest misleidde mensen op aarde zijn diegene die beweren vrede te kennen buiten Jezus om. Hun “vrede” is gebaseerd op een vals gevoel van veiligheid. Op dit moment is de wereld vol met allerlei oosterse religies en doctrines, en ze beweren allemaal gemoedsrust te bieden. Veel aanhangers beweren dat het mediteren in de eenzaamheid of het herhalen van een mantra hen rust brengt. Ze zeggen: “Als ik verontrust wordt dan ga ik naar mijn kamer om te mediteren. Dat helpt mij om alles buiten te sluiten”.

Vergelijk dit eens met Jezus. In Zijn dagen op aarde werd onze Heer het meest verheerlijkt in tijden van tegenspoed, Hij ging de confrontatie met iedere crisis aan. En als hoofd van onze gemeente is Hij in staat om Zijn vrede op Zijn volk te leggen temidden van ieder probleem waar we in staan.

Als u hier eens bij stil staat is er een ding wat de wereld niet aan kan en dat is tegenspoed. Degenen die worden aangetrokken door sektes ontkennen simpelweg het bestaan van tegenspoed in hun leven door te vluchten in een wereld van illusie. Ook aanhangers van oosterse praktijken geven zichzelf over aan het “niets”. Ieder gevoel van vrede dat zij verkrijgen verdwijnt na een dag of twee terwijl de druk van de wereld weer opnieuw binnen komt stromen.

Wat Jezus ons biedt is geen leegte. In tegendeel zelfs, Hij biedt ons volheid – een vrede die continu wordt vernieuwd. Het maakt ons niet leeg maar het hersteld ons met leven in overvloed.

Weer anderen vertrouwen op zelfbeschikking om hun problemen en zorgen te overwinnen. Ze beweren “Ik liep op de verkeerde weg, deed mijzelf en mijn gezin pijn. Ik wist dat het tijd was om een verandering aan te brengen, dus dat deed ik. Ik heb mezelf van al mijn slechte gewoontes afgeholpen en ben begonnen te doen wat goed was. Vandaag ben ik niet meer dezelfde persoon als dat ik was. Ik heb hard gewerkt om de vrede die ik heb te verdienen, en ik geloof dat God blij met mij is”.

Wij die Christus volgen weten het volgende uit Zijn Woord: “Want geen mens wordt door God gerechtvaardigd omdat hij doet wat de wet verlangt” (Romeinen 3:20 GNB). De volgende keer dat deze persoon in een zonde valt zal al zijn hard-verdiende vrede weer verdwenen zijn. En hij zal verwoest zijn omdat hij er achter komt dat hij misleid werd door een valse droom.

Ware vrede is het resultaat van gerechtvaardigd worden door geloof

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Er moet een solide fundering zijn voor onze vrede. De Schrift zegt dat deze fundering rechtvaardiging is. We zijn in staat om vrede te hebben omdat Jezus Christus on heeft gerechtvaardigd voor het oog van onze hemelse Vader.

Maar sommige Christenen zijn nog niet deze grote vrede binnengetreden die deze rechtvaardiging met zich meebrengt. Het is van vitaal belang dat we begrijpen wat “gerechtvaardigd” betekent, omdat dit concept de sleutel bevat voor onze vrede.

Rechtvaardiging bevat twee principes. Ten eerste zegt het dat mijn zonden zijn uitgewist. Ik ben vrijgesproken van iedere ongerechtigheid door het bloed van Jezus Christus. Deze zonden kunnen niet langer meer tegen mij ingebracht worden, want toen Jezus naar het kruis ging heeft Hij ervoor betaald.

Kortweg, deze rechtvaardiging is door geloof in de Rots, ons fundament voor alle vrede in God. Te “rechtvaardigen” betekent iemand vrij spreken van alle schuld. Het is het verkondigen dat onze schuld volledig betaald is door Jezus Christus en dat God hier tevreden over is. Jezus werd “overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Romeinen 4:25). Hij werd opgewekt om ons vrij te verklaren van alle schuld.

Maar gerechtvaardigd zijn betekent meer dan enkel vergeven te zijn. Jezus verwijderde niet alleen al mijn zonden; Hij maakt mij ook acceptabel voor de Vader door Zijn offer.

Dit is het tweede grote deel van rechtvaardiging. Ik ben niet alleen onschuldig verklaard, maar ik ben ook heilig verklaard in de ogen van God.

U kunt hard werken om overwinning te behalen over iedere boezemzonde. U kunt foutloos zijn, controle hebben over iedere gewoonte, uw temperament en kwade gedachten hebben overwonnen en al het kwaadspreken aan de kant gezet hebben. Maar door dat alles heen kan het zijn dat u nog steeds bouwt op een verkeerd fundament. Waarom? Omdat uw vrede niet kan komen door wat u doet of door hoe u zich voelt.

Ik erken dat ik ook een tijd gekend heb dat ik op deze manier geleefd heb. En in deze korte periodes wist ik in mijn hart dat ik gered was door geloof uit genade en dat mijn goede werken mij niet zouden redden. Maar zoals zoveel anderen verwachtte ik dat God mij zou zegenen naar aanleiding van mijn prestaties. Mijn vrede zou komen en gaan aan de hand van mijn gevoel van “goedheid” of door een uitbraak van “slechtheid”. Falen, op welke manier dan ook, zou mij wanhoop en een verlies van vrede brengen.

Misschien kent u deze worsteling ook wel, u wilt zo graag de Heer behagen. Maar u beoordeeld uw positie in Hem door “hoe u het doet” in plaats van aan de hand van wat Jezus voor u gedaan heeft. Als u heel eerlijk bent, zou u zien dat u uw innerlijke vrede en zelfs uw redding beoordeeld aan de hand van uw prestaties.

Nee, nooit! U kunt uzelf niet rechtvaardigen door welk menselijk middel dan ook. En u kunt simpelweg de vrede van God door Christus niet kennen totdat u haar fundament begrijpt. Het komt alleen voort uit het weten dat u recht staat in de ogen van God door het vergoten bloed van Jezus. En het is om deze rede alleen dat u nu “geaccepteerd bent in Zijn geliefde”.

Het volk van God dient deze vrede op een hele andere manier na te jagen, namelijk door de waarheid binnen te treden van wat Christus voor ons gedaan heeft. Zijn Woord zegt “Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees dankbaar” (Kolossenzen 3:15).

Jezus zal ons blijven rechtvaardigen, net zolang totdat wij Hem in de eeuwigheid ontmoeten. En ons geloof in Hem zal continu een heiligende kracht in ons blijven produceren. “opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij” (Handelingen 26:18)

We weten dat we door Hem geaccepteert zijn omdat Hij ons uitnodigt om vrijmoedig tot Zijn troon te komen

Ik wil u het volgende vragen: Waarom zou God u uitnodigen bij Zijn troon als Hij boos op u was? Het kan zijn dat u uzelf veroordeelt omdat u een slechte dag gehad heeft, of omdat u iets gedaan heeft wat de Heilige Geest heeft bedroefd. Maar wat roept Zijn Woord tot u op zulke momenten? U dient naar de Heer te rennen, roepende “Jezus, mijn hart is berouwvol. Ik weet dat u al mijn onrechtvaardigheden kunt uitwissen”.

De Vader heeft u niet Zijn rug toegekeerd, maar toch leven veel Christenen alsof Hij dat wel gedaan heeft. Ze leven in een constante bezorgdheid en angst, denken het ene moment dat ze gered zijn en het andere moment niet meer. Ze leven met onnodige verwarring omdat ze dit fundament niet hebben: “Ik ben gerechtvaardigd in de ogen van God door het bloed van het lam. En ik ben niet alleen rechtvaardig in Zijn ogen, ik ben ook door de Vader al heilige geaccepteerd. Ik heb het recht om Zijn aanwezigheid binnen te gaan”.

Dat is waar het verhaal van de verloren zoon allemaal om draait. De onbeschofte zondaar is niet alleen in de nek gekust en heeft vergeving, een mantel en een nieuwe ring ontvangen. Nee, hij is ook uitgenodigd om aan de tafel van de vader te komen zitten om mee te genieten van het feestmaal. Dat is het ware beeld van rechtvaardiging: We worden niet op ons zelf gelaten om God tevreden te stellen door zelf hard te werken om bij Hem in de gunst te komen. Hij heeft dit allemaal al voor ons gedaan.

De duivel staat op dit moment voor God en beschuldigd u van allerlei zonden: ontrouw, leugens, oneerlijkheid, tekortkomingen. Hij heeft een lange lijst met alle verkeerde dingen die u onlangs gedaan heeft. “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God” (Openbaring 12:10). De duivel zegt tegen God “Hoe kan die persoon nu gered zijn met alles wat ik hem heb zien doen? Ik wil gerechtigheid! U bent geen rechtvaardig God als U hem hiermee laat wegkomen”.

De duivel heeft gelijk met veel van zijn beschuldigingen, u heeft heel vaak gefaald en hebt Gods aanwezigheid niet verdient. U heeft dingen gedaan die absoluut niet als Christus zijn.

Maar onze rechter is niet onder de indruk van al deze beschuldigingen. Ik hoor Hem in de hemel tegen onze aanklager zeggen “Ik heb geen woord van jou nodig, vader der leugenaars. U heeft geen enkele zaak, u brengt allerlei aanklachten over een persoon die ik allang heb vrijgesproken. Verdwijn uit mijn ogen!”.

We hoeven niet bang te zijn voor onze Rechter. Hij staat aan onze kant en heeft al onze ongerechtigheden uitgewist: “want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen” (Jesaja 38:17). “Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee” (Micha 7:19). “Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.” (Jesaja 43:25).

Ik zie de Koning van alle glorie tegenover onze aanklager staan terwijl Hij verklaart: “Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt” (Romeinen 8:33)

Sommigen die dit lezen leven simpelweg beneden hun privileges. U draagt een zware lading schuld met u mee die u niet hoeft te dragen. God wil dat u weet hoe rein u bent in de hemel, dat u zelfs op dit moment al klaar bent voor glorie. En Hij wil dat u zichzelf Zijn vrede toeëigent die aan u toebehoort.

In zijn tweede brief sprak Petrus over een definitief wegsmelten van de wereld. Maar zelfs temidden van zo’n verschrikkelijke tijd worden we opgeroepen om een gemoedsrust te hebben:

“Daar al deze dingen aldus vergaan … en de elementen in vuur zullen wegsmelten … Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede” (2 Petrus 3:11-12, 14)

Op die dag wanneer we voor de Heer verschijnen zien we zijn handen onder de littekens van de nagels en realiseren we ons dat de bron van onze rechtvaardiging veel meer voor ons gedaan heeft dan dat wij ooit zouden kunnen doen met een levenlang van boetedoening en prestaties.

God wil dat we Zijn zegen van vrede toeëigenen

Onze Vader wil dat we in staat zijn om naar Jezus’ wonden te kijken en tegen de duivel verklaren: “Dat is de betaling voor mijn zonden. U kunt mij nergens meer van beschuldigen satan! Jezus staat garant voor mij in deze zaak, en vanwege Hem ben ik gerechtvaardigd in de ogen van God”.

Onlangs bad ik “Heer, ik wil Uw vrede tegen welke prijs dan ook. Ik ga niet langer meer naar de leugens van de duivel luisteren. Ik weet dat mijn redding niet voortkomt uit mijn prestaties. Nee, Jezus, U alleen pleit voor mij in deze zaak. En ik vind rust in datgene wat U voor mij gedaan heeft”.

Kunt u hetzelfde zeggen in geloof? Dat u niet zult proberen om uzelf in Gods gunst te werken door eigen prestaties? Dat Jezus al onze zonden op zich genomen heeft en dat u in staat bent om door Hem in Gods aanwezigheid te komen?

Het feit is dat wanneer God naar u kijkt dat Hij dan Zijn zoon ziet. Hij ziet niet de “oude mens” waar Paulus naar refereert, nee Hij ziet een nieuwe schepping in Christus. Zoals Jezus in de glorie is, zo zijn wij in deze wereld: verlost, gerechtvaardigd en bevrijd!

Dus bent u bezorgd of angstig? Veroordeelt u zichzelf? U hoeft niet in schuld of angst meer te leven. Als u uw zonden heeft beleden en vertrouwd op het bloed van Jezus dan zijn die zonden verdwenen, compleet uitgewist! U bent gerechtvaardigd!

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1). God zegt hier “Ik heb u deze angst of veroordeling niet gegeven, de duivel legt dit op u. Ontdoe uzelf hiervan in geloof en zeg ‘Ik ben gewassen en gereinigd door geloof in Jezus, en ik weet dat God van mij houd'”.

Als u dit gedaan heeft dan brengt u de Heer een grote vreugde! Dat is waarom Hij ook zegt: “Kom vrijmoedig in Mijn aanwezigheid en laat al uw verzoeken bij Mij bekend worden; vraag opdat uw vreugde vervuld mag worden”. Dat is ware vrede!

Advertenties
  1. 03-12-2011 om 16:07

    Wat een bemoediging!
    Bedankt!
    Met vriendelijke groet,
    Afiena

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: