Home > Preken (Pulpit) > Volledig overtuigd

Volledig overtuigd

“ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag” (2 Timoteüs 1:12)

Hier zijn de woorden van een stervende man. De apostel Paulus schreef hier aan zijn leerling, een jonge dienaar in training, Timoteüs. Later vertrouwd Paulus in dezelfde brief de volgende moeilijke woorden aan Timoteüs toe: “Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden” (2 Timoteüs 4:6-7).

Hoewel Paulus deze woorden richtte tot Timoteüs spreekt zijn boodschap tot iedere dienaar van Christus die oog in oog staat met een verdrukking. Kijk eens naar de context: Op het hoogtepunt van zijn eigen verschrikkelijke beproevingen – op het punt van de dood – was Paulus volledig overtuigd van Gods liefde voor hem. Bovendien was hij overtuigd dat de Heer in staat was om “datgene te behouden wat ik aan Hem heb opgedragen” ongeacht alle bewijzen van het tegendeel.

Geliefden, Paulus advies hier is bedoeld voor een ieder die dagelijks geslagen wordt door satanische machten, die zich midden in een geestelijke oorlog bevinden, die als goede soldaten de moeilijkheden verdragen. Hoe was Paulus in staat om zo vol vertrouwen te spreken over Gods trouw temidden van zijn eigen beproeving? Waar was hij precies volledig van overtuigd wat hem zo’n groot geloof gaf?

Paulus schrijft nooit over de dingen die hij aan God tot aan die dag heeft opgedragen. We kunnen er alleen over speculeren wat die dingen zouden kunnen zijn. Maar wij dienen, net als Paulus, ook volledig overtuigd te zijn van Gods trouw om die dingen te bewaren die we aan Hem hebben opgedragen. Er zijn een aantal dingen waar we volledig van overtuigd dienen te zijn over onze Heer om onze beproevingen in de komende dagen te kunnen doorstaan.

1. We moeten er volledig van overtuigd zijn dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus

Paulus schreef het volgende aan de gemeente te Rome:

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:38-39)

Voordat hij deze stoutmoedige verklaring maakte vroeg Paulus eerst deze vraag: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?” (Romeinen 8:35).

Het is duidelijk uit Paulus’ vraag dat hij satans missie in deze laatste dagen herkend: het hinderen van Gods volk om te wandelen in Zijn enorme liefde. Helaas zijn er velen in de gemeente van vandaag de dag blind voor dit bedrieglijke werk van de vijand. Velen leven in complete onwetendheid dat hij hen succesvol heeft weten te blokkeren om ten volle te kunnen genieten van Gods liefde voor hen.

Begrijp me niet verkeerd: We hoeven niet te vrezen voor onze vijand. Maar als we niet alert zijn voor de subtiele aanvallen van de duivel op ons geloof, dan zullen we in een verslagen toestand blijven leven. Paulus wist hoe belangrijk het is om de listen van de duivel te openbaren. Alleen wanneer we deze aanvallen op ons geloof herkennen kunnen we samen met Paulus zeggen “Want ik ben ervan overtuigd dat niets, geen leugen, geen bedrog, geen beschuldiging – mij kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus”.

We moeten weten dat de duivel vastbesloten is om iedere door de Heilige Geest geleide bediening kapot te maken en om ieder door de Geest vervuld kind van God neer te slaan in deze laatste dagen. Hij heeft niet slechts hen die op de kansel staan in zijn visier, maar iedere gelovige wienst geloof effectief is tegen zijn koninkrijk der duisternis.

In de laatste paar jaar ben ik tot de conclusie gekomen dat het lijden en de beproeving van Gods uitverkorenen vandaag de dag heftiger zijn dan ooit tevoren

Gods rechtvaardigen hebben ook veel aanvechtingen gekend. Hebreeën 11 getuigd hiervan. En nu zegt de Schrift dat de duivel raast tegen de gemeente als een brullende leeuw omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. “de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (Openbaring 12:12).

De terugkeer van de Heer staat op het punt te gebeuren. En dus is de vijand van onze zielen vol toorn gekomen om te proberen om zelfs Gods uitverkorenen te verleiden. Op dit moment zijn er legioenen boodschappers van satan die er alles aan doen om Gods uitverkorenen te ontmoedigen en te vernietigen. Paulus getuigd van deze felle aanvallen in zijn eigen leven wanneer hij zegt “de satan heeft het ons belet” (1 Tessalonicenzen 2:18)

In de laatste eeuw schreef T. Austin-Sparks over de oorlogsvoering van de duivel in de laatste dagen. Deze godvruchtige dienaar zag “dat veel dingen beperkt werden, neergedrukt werden, verdoofd door de duivel (en veel christenen zijn dit ook). Niet in staat te functioneren of hun bediening te volbrengen … door de hindernissen van de duivel”.

Net als Paulus waarschuwde Austin-Sparks Gods volk om bewust te zijn van de aanvallen van de duivel. En hij drong er op aan bij de gelovigen om voor God te gaan staan om de duivel uit zijn hoge plaats te stoten waar hij “de broeders aanklaagt”.

Ik geloof dat een dergelijke voorbede in het hart van iedere gelovige, die het hinderende werk van de duivel heeft ervaren, leeft. Dergelijke heiligen kennen uit eerste hand de strijd die de vijand voert tegen iedereen die leeft naar Christus’ heilige roeping.

Ik geloof dat Gods voorbidders speciale doelwitten zijn voor de duivel

Wat is een voorbidder? Simpel gezegd is dit iemand die de noden en lasten van alle anderen meeneemt in gebed. Een dergelijk dienaar stopt nooit om te bemiddelen van de gemeente van Christus of voor wie dan ook die de Heer op zijn of haar hart legt.

In ieder tijdperk heeft God voorbidder aan de frontlinie geplaatst om te strijden tegen de machten en overheden van de duivel. Vandaag kunnen deze geestelijke strijders gevonden worden in ieder land. En er is een rede dat zij “gebedsstrijders” worden genoemd. Velen die ons schrijven beschrijven de intense geestelijke oorlogsvoering die ze in hun eigen levens kennen.

Een 91-jaar oud voorbidder schreef het volgende: “Ik voel me uitgeblust, ik heb de Heer zo lang gediend terwijl er van alles op me afgeworpen werd. Ik ben lichamelijk zwak na jaren van lijden – ik heb alle zorgen en beproevingen van anderen voor me …Vanaf dat ik 4 jaar oud was heb ik voor anderen gebeden en heb ik anderen liefgehad. Ik ben al die jaren een voorbidder geweest … ik neem de grond terug die de duivel heeft proberen weg te nemen door te bidden in de Geest … en ik ontvang nieuwe kracht”.

Een levenlang heeft deze heilige de woorden van Judas serieus genomen: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven” (Judas 1:20-21). De boodschap voor hen die in een geestelijke strijd verwikkeld zitten is helder: “Bouw uzelf op in geloof en houd uzelf in Gods liefde”.

Merk op dat Judas zijn woorden kwalificeert met een oproep om te bidden in de Geest

Het is absoluut onmogelijk om ons geloof op te bouwen door menselijke inspanning of kunde. Zonder de Heilige Geest zijn we simpelweg niet in staat om onszelf in de kennis en zekerheid van Gods liefde voor ons te houden. We zijn geen partij voor de machten van de duisternis. We kunnen zelfs niet eens het schild van geloof opnemen om alle vurige pijlen uit de hel te doven door ons er domweg toe aan te zetten. We hebben Gods Geest nodig om ons te bekrachtigen in alle dingen.

In deze dagen van beproeving is het uit je hoofd leren van Schriftteksten alleen niet voldoende. Ik kon een man wiens kennis van Gods Woord zo groot was dat hij de “wandelende bijbel” werd genoemd. Deze man kon complete boeken citeren uit de Schrift. Maar tijdens een grote beproeving in zijn leven heeft hij het geloof de rug toegekeerd. Het is zoals Paulus getuigd “de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6).

Tragisch genoeg zijn er teveel Christenen die beweren geestvervuld te zijn maar zich nooit tot de Heilige Geest wenden ten tijde van lijden. Ze weten te weinig van Zijn vrede en troost, terwijl het juist Zijn rol is om ons in die dingen te voorzien. Dergelijke gelovigen hebben niet geleerd om volledig afhankelijk te zijn van de Geest, misschien omdat ze nog nooit volledig overtuigd zijn geweest van de noodzaak hiervan.

Een probleem is dat veel Christenen een hiërarchie opleggen op de drie-eenheid, waarbij ze zichzelf overtuigen van het volgende: “God de Vader is eerst, Jezus Christus als tweede en de Heilige Geest als derde”

Niets kan verder van de waarheid zitten als dit. De Heilige Geest is zelf de essentie van God, en Hij dient gehoorzaamd te worden.

Nadat ik 25 jaar lang voorganger ben geweest voor een gemeente ben ik tot een conclusie gekomen over de rol van de Heilige Geest in onze levens. Ik heb ontdekt dat ik nooit moet proberen een gekwetste gelovige te helpen zonder eerst te bidden dat de Heilige Geest iedere duivels verzet neerslaat. Iedere volgeling van Jezus moet de pogingen van de duivel herkennen waarin hij hen probeert af te houden van het kennen van Gods beloften. Alleen dan ben ik in staat om met die persoon te bidden voor de Heilige Geest om zijn hart te openen om Gods liefde voor hem te ontvangen.

Ik kan misschien in staat zijn om een groot aantal Schriftgedeelten te citeren die slaan op de situatie van die persoon. En ik kan heel liefdevol met hem meevoelen in zijn pijn en er alles aan doen om hem op te beuren. Maar hij moet voor zichzelf weten van de zekerheid van de liefde en troost die alleen de Heilige Geest kan geven.

Iedereen die ooit van Jezus heeft gehouden moet een moment gehad hebben waarin hij het uitschreeuwde tot de Geest voor zekerheid om zo volledig overtuigd te zijn. Hetzelfde geldt in het bijzonder ook voor Gods gemeente in de oorlog van de laatste dagen. Iedere heilige moet van de Geest horen dat God niet boos op hem is, dat de Heer hem niet verlaten heeft, en dat Jezus geraakt wordt door al zijn gevoelens, pijnen en kwetsingen.

2. We moeten er volledig van overtuigd zijn dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken

“maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6)

Er zijn tijden dat velen van ons worstelen om een stukje geloof te kunnen verkrijgen. We verlangen er allemaal naar om Gods beloften te verkrijgen, niet enkel zodat we getroost en gezegend zijn maar zodat we Hem kunnen behagen. We willen een geloof die God alle glorie geeft.

Om deze rede worden we vaak verontrust als God onze gebeden niet verhoord. We beginnen te twijfelen aan ons geloof en vragen ons af “Is mijn vertrouwen in de Heer te zwak? Geloof ik niet goed genoeg? Waarom lijkt de hemel gesloten te zijn voor mijn gebeden? Heb ik ergens gewankeld? Ben ik niet vurig genoeg? Is er een kwaadaardige wortel van ongeloof nog ergens in mijn hart?”

We proberen altijd zo hard om te gelovgen, zo hard om de Heer te behagen met een juiste soort geloof, dat we ons eigen geloof tenietdoen met veroordeling. Nu, na meer dan 60 jaar dienst aan God wil ik u vertellen wat een juist geloof voor mij geworden is:

  • Het betekent je vastklampen aan Gods beloften wanneer er geen enkel fysiek bewijs is dat Zijn beloftes vervuld zullen worden
  • Het betekent vertrouwen op de Heilige Geest om u ziel in rust te houden, overtuigd dat God alles doet meewerken ten goede
  • Het betekent rusten in deze verklaring van Paulus: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Romeinen 8:28)

Paulus beroemde vers over “alle dingen werken mee ten goed” zullen ons geloof keer op keer beproeven tijdens ons leven

Het is zo vaak dat als we met ons natuurlijk oog kijken dat onze omstandigheden slecht lijken af te lopen. Maar op ieder moment gedurende onze beproeving is er een eeuwige realiteit aan het werk. God beweegt alle dingen voor Zijn plan met ons.

We weten dat dit waar was voor de aartsvader Jozef. Deze man doorstond decennia van eindeloze beproevingen dat het leek dat alles op niets uit liep. Totdat uiteindelijk “Zijn (Gods) Woord uitkwam” (Psalm 105:19). Tot aan dat moment beproefde het Woord van God hem.

Dus, kunt u samen met Jozef en de apostel Paulus zeggen dat “alle dingen meewerken ten goede”? Is uw ziel in rust omdat u verzekerd bent in Gods voorzieningen die Hij aan het uitwerken is ten goede van u?

Gelooft u dat ergens in uw pijn – in uw nooit-aflatende lijden, uw verlies van kostbare dromen, hopen en doelen – dat God u de gehele tijd naar een diepere plaats in Hem leidt? Dat Hij, in Zijn onvatbare liefde, u leidt naar een beloning die u zult ontvangen in dit leven maar ook in de eeuwigheid?

De Heer vertelt ons in Hebreeën “U moet geloven dat Ik uw beloner ben”. En de auteur van dat boek benadrukt “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is” (Hebreeën 10:36).

God beloofd in Zijn Woord nooit meer dan Hij kan verrichten. Dit is iets wat Abraham vanaf het allereerste moment in zijn geloof begreep. Paulus zegt over Abraham het volgende: “maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen” (Romeinen 4:20-21).

Door zijn geloof gaf Abraham God de glorie

Net als Abraham geven wij God de glorie wanneer wij iedere belofte van God ten volle omarmen

Wanneer alles goed gaat in ons leven is het eenvoudig voor ons om te getuigen “God kan alles!”. We kunnen anderen er eenvoudig van verzekeren dat God hun gebeden beantwoord. We kunnen vol vertrouwen verklaren dat de Heer zich altijd aan Zijn Woord houdt.

Maar wanneer alles om ons heen zich begint in te spannen om Gods beloften niet vervuld te krijgen – wanneer alle fysieke bewijzen meer op Gods toorn dan op Zijn beloningen lijken – komt de Heilige Geest in ons naar boven met ware woorden van troost.

“Houd vol, vertrouw Hem! U bent niet afgescheiden van Gods liefde. Hij is in elk uur van deze omstandigheid aan het werk. Twijfel en wankel niet, sta in plaats daarvan op en vecht de goede strijd van het geloof!”.

Ik verlaat u met deze krachtige passage van de apostel Paulus. Hij herinnert ons aan Gods oneindige trouw in iedere omstandigheid, op ieder moment tijdens onze beproeving:

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:35-39)

David Wilkerson – mei 2009

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: