Home > Preken (Pulpit) > Niets anders dan Christus

Niets anders dan Christus

Er bestaat een oud lied in de kerk die een diepe betekenis voor mij heeft. Het gaat als volgt: “Jezus heeft een gedekte tafel waar de heiligen van God worden gevoedt. Hij nodigd Zijn uitverkoren volk uit om te komen eten”. Die tafel staat in de hemelse gewesten, en door geloof kunnen we daar plaatsnemen. Paulus bevestigt dit en zegt Hij “heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus” (Efeziërs 2:6).

Er is een tafel van de Heer voor ons gedekte in de hemelse gewesten. Jezus zei tegen Zijn discipelen “En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk” (Lucas 22:29-30). Mozes, Aäron, Nadab en Abihu en alle ouderlingen van Israël aten aan de tafel van de Heer bij de berg Sinai. “En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken” (Exodus 24:10-11).

Wat een prachtig beeld: 74 mannen van God zaten bij Hem, te eten en te drinken! Wat een bovennatuurlijke tafel! Wat een glorie moet dat zijn geweest! Het lijkt alsof het zo overweldigend was dat niemand behalve Mozes het kon bevatten; het ging hun verstand te boven. Aäron kwam naar beneden van die goddelijke tafel en maakte een gouden kalf. Nadab en Abihu offerden een vreemd vuur en werden geconsumeerd door God.

De koningen van Israël behielden een koninklijke tafel. Het was een grote eer om een stoel te krijgen aan die speciale tafel. David wees een stoel aan zijn tafel toe aan Mephibosheth. “Daarop sprak David tot hem: Vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonatan; ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven, en gij zult geregeld aan mijn tafel eten” (2 samuel 9:7)

De koningin van Seba was verbaasd vanwege het glorieuze feest dat voor hen werd aangericht aan de koninklijke tafel van Salomo. Ze bleef ademloos toe staan kijken naar al “de spijze van zijn tafel, het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn bedienden en hun kleding, zijn schenkers en hun kleding” (2 Kronieken 9:4). Aan die tafel zag en hoorde de koningin van Seba wat er allemaal gebeurde. Ze straalde en zei “Gelukkig zijn uw mannen en gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan en uw wijsheid horen” (2 Kronieken 9:7).

Aan die tafel werd de wijsheid van de koning binnen een glorieuze intimiteit gedeeld. Daar opende hij zijn hart aan een ieder die aan tafel zat. Nehemia zei “De Joden nu en de leiders, honderd vijftig man, en zij die tot ons van de volken rondom ons gekomen waren, aten aan mijn tafel” (Nehemia 5:17). Deze koninklijke tafels waren feesten waarbij de geweldige gastheer meestal aanwezig was.

David zei van zijn Heer “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen” (Psalm 23:5)

Ik probeer aan te tonen dat er in het Oude Testament een koninklijke tafel was die een type en schaduw was van de hemelse tafel. Zij die aan die koninklijke tafel werden toegewezen beschouwden het als een grote eer en zouden geen enkel feestmaal afwijzen.

David kreeg een stoel toegewezen aan de koninklijke tafel van Saul. Aan die tafel zitten werd een groos risico voor hem vanwege de jaloezie in het hart van Saul. Dus David overlegde met Jonatan of hij zijn zetel voor een keer kon verlaten om te zien of Saul er echt op uit was om hem te doden. Jonatan zei “gij zult gemist worden, want uw plaats zal ledig blijven” (1 Samuel 20:18). En dit gebeurde ook, hij werd gemist! De koning stond op en zag dat zijn plaats leeg was en vroeg aan Jonatan “Waarom heeft de zoon van Isaï gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen?” (1 Samuel 20:27).

Ik vraag me af hoeveel mensen hier de geestelijke betekenis van zien? Saulus was zeer zeker geen beeld van Christus, en zijn tafel was ook geen beeld van de tafel van de Heer. Maar de Oud Testamentische tafel van koningen is een schaduw van het ware beeld van de hemelse tafel van de Heer.

Paulus spreekt tot ons en zegt “Laten wij derhalve feest vieren” (1 Korintiërs 5:8). Laten we goed begrijp dat aan ons een zetel in het hemelse is toegewezen tezamen met Christus aan Zijn koninklijke tafel. Paulus zegt “Kom opdagen! Laat nooit van u gezegd worden dat uw zetel leeg is!”

Als Saul van David kan zeggen “Waarom bevind hij zich niet aan mijn tafel? Waar is hij? ” kan onze Heer dan niet hetzelfde van ons zeggen? Onze Heer kan zeggen “Ik heb u een plaats gegeven aan mijn tafel. Dat is de plaats waar Mijn dienaren Mijn gezicht zien, Mijn wijsheid horen en Mij leren kennen. Het is de plaats waar Ik hen het brood van Leven schenk. Het is een grote eer! Waarom gaat u hier zo licht mee om? Waarom neemt u uw plaats niet in? U rent druk in het rond in uw werk voor Mij, u spreekt over Mij dus waarom komt u niet bij Mij zitten om van Mij te leren? Waar bent u?”

De waarheid is dat we het feestmaal niet vieren! We begrijpen de majesteit en eer niet van het hebben van een plaats met Christus in de hemelse gewesten. We zijn veel te druk om aan Zijn tafel plaats te nemen!

Ik stel me onze Heer voor terwijl Hij naar beneden op de aarde kijkt wanneer Hij de menigtes aanschouwt die zichzelf bij Zijn Naam noemen. Dienaren! Herders! Zendelingen! Christelijk werkers! Heiligen van God! Ik vraag mezelf af wat het is wat onze Heer het meest naar verlangt van hen die beweren aan Hem toegewijd te zijn? Wat zou Hem zegenen, verheugen en behagen? Zullen we iets voor Hem bouwen? Meer kerken? Meer bijbelscholen? Meer evangelische centrums? Meer huizen en instituten voor de gekwetste mensen? Hij die niet woont in gebouwen die met mensenhanden gemaakt zijn wil veel meer dan dat! Salomon dacht dat hij voor God een eeuwige tempel had gebouwd. Maar binnen 50 jaar was het al in verval, en in nog minder dan 400 jaar was de tempel volkomen verdwenen. Vanuit het oogpunt van de eeuwigheid waren dat 4 oogwenken. Wat kunnen we doen en bereiken voor Zijn glorie wanneer Hij al alle glorie heeft? In ieder geval niet nog meer daden die uiteindelijk eindigen in aardse pracht en grootheid.

Datgene wat onze Heer nog meer zoekt dan al het andere in Zijn dienaren en herders is GEMEENSCHAP AAN ZIJN TAFEL! Eenheid rond Zijn hemelse tafel! Een plaats en een tijd van intimiteit! Een continu komen in Zijn aanwezigheid voor voedsel, kracht, wijsheid en kameraadschap.

Dit is een generatie met een beperkte openbaring van de Heere Jezus omdat zovelen niet aanwezig zijn bij het feestmaal! Hun zetels zijn leeg! Er is zo’n hoogdravend, onvolgroeide visie van Christus in de kerk vandaag de dag. Met alle prediking, lofprijs en het eindeloze gepraat over Hem – hebben slechts weinigen echt waardering voor de tafel van de Heer! Weinigen kennen de grandeur en majesteit van deze hoge roeping in Jezus Christus.

We verkrijgen ten onrechte onze geestelijke vreugde uit dienstbaarheid – niet uit gemeenschap. We doen meer en meer voor een Heer van Wie we steeds minder weten! We werken onszelf nog kapot, we zullen een burn-out krijgen! We reizen overal naar toe en geven onze lichamen voor Zijn werk – maar we zijn zelden aanwezig bij het feestmaal! We behandelen de tafel van de Heer op een oneerbiedige wijze! We zijn niet serieus in het innemen van onze plaats met Hem aan tafel om van Hem te leren!

Paulus spreekt van drie afgescheiden jaren in de woestijn van Arabië. Dit waren drie glorieuze jaren waarbij hij in de hemelse gewesten zat aan de tafel van de Heer. Het was op die plaats dat Paulus alles leerde wat hij wist; het was op die plaats dat de wijsheid van God in openbaar werd. Voor Paulus was bekering niet voldoende! Een bovennatuurlijk bezoek was niet voldoende! Een eenmalig verblindend visioen van Christus, een eenmalig wonderbaarlijk horen van Zijn stem uit de hemel was niet voldoende! Hij had een vluchtig visioen van de Heer ontvangen. Hij had een van de meest geestelijke roepingen ervaren die een man van God ooit ontvangen heeft.

Maar Paulus wou meer! Er was iets in zijn ziel dat het uitschreeuwde “Oh, dat ik Hem maar moge leren kennen!”. Het is dan ook niet verbazend dat hij tegen het gehele Christelijke systeem kon zeggen “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korintiërs 2:2). Hij zei hier “Laat de judeeërs te Jeruzalem zich maar vasthouden een hun legalisme. Laat de sabbatisten maar lekker discussiëren en de punten van hun leer verdedigen. Laat hen die zoeken naar rechtvaardiging door werken zichzelf maar uitputten. Laat iedereen in de kerk maar denken dat ze mij voorbij streven met al hun wereldse wijsheden. Maar wat mij betreft hoef ik niets anders meer als Jezus Christus”.

Paulus kwam tevoorschijn uit de woestijn in Arabië waar hij drie grote toewijdingen had gemaakt, die stuk voor stuk te maken hadden met Christus alléén! Hier zijn de drie toewijdingen die God zoekt bij een ieder die aan Zijn tafel gezeten is.

Toewijding #1 Zoek een steeds groter wordende openbaring van de onmetelijkheid van onze Heer Jezus Christus!

Al sinds het kruis hebben alle geestelijke reuzen een ding met elkaar gemeen. Ze namen de tafel van de Heer serieus en raakten verloren in de grootsheid van Christus. Ze stierven met de klacht dat ze nog maar zo weinig van Hem wisten en ze zo graag meer kennis van Hem zouden verkrijgen. Zo was het ook met alle discipelen, met Paulus en met veel van de vroege kerkvaders; met Luther, Zwingli en de puriteinen, met de vrome engelse predikanten van de afgelopen 200 jaar zoals Wesley, Fletcher, Whitefield, Mueller, Stoney, Mackintosh en T. Austin-Sparks. En zo was en is het ook met de vrome amerikanen zoals Tozer, Ravenhill en vele, vele anderen.

Een ieder van hen hadden een gemeenschappelijk passie en een steeds groter wordende openbaring van Jezus Christus. Ze gaven niets om het spectaculaire, het aardse, de dingen van deze wereld, succes, ambitie of wereldse faam. Ze baden – niet voor dingen, niet voor zegeningen, niet om gebruikt te worden of wat dan ook voor zichzelf – ze baden enkel om een grotere openbaring van de glorie en onmetelijkheid van hun Heer.

De losgeslagen duivel draagt een grote toorn en woede met zich mee omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is vereist een grotere openbaring van Christus! De duivel vertoond een grote kracht en de hel laat nog meer van zijn woede los op deze generatie. De bolwerken van de vijand zijn veel meer versterkt en krachtiger als in alle voorgaande generaties. Zonder twijfel openbaart de duivel zich momenteel aan de wereld als nooit tevoren. De kennis van de duivel, zijn kracht, zijn koninkrijk en zijn werken nemen toe. Hij wordt steeds bekender, minder gevreesd en steeds meer geaccepteerd.

De basiskennis over Christus die je leert op een school is niet voldoende in deze oorlog! Iets weten over Hem is niet voldoende, en een levenslange studie is ook onvoldoende! We moeten stoppen met Christus te bestuderen, we dienen naar Zijn tafel te gaan en het de Heilige Geest toestaan om Hem aan ons te openbaren! En dat vereist een hoop tijd aan Zijn tafel.

Ik heb heel veel boeken gelezen over Jezus Christus – maar al die auteurs konden Hem niet. Ze waren zo klinisch, precies en zuiver in de doctrine – maar volkomen levenloos! Ze hadden niet gegeten en gedronken in Zijn aanwezigheid! U leert Hem alleen maar kennen door veel in Zijn aanwezigheid door te brengen, alleen maar door bij Hem te gaan zitten, Zijns tem te horen, te wachten op Zijn goddelijke wijsheid. Drukke en bezette mensen zullen Hem nooit leren kennen. Ze kunnen jarenlang door blijven gaan op basis van een of andere visie uit het verleden. Ze hebben al jaren geen vers woord of openbaring meer gehad van Hem. Christus wordt geëerd en geprezen door hen, maar Hij is niet hun leven.

u had beter niet de wereld binnen kunnen gaan waar demonen onbetwist regeren tenzij u toegewijd bent aan een steeds groter wordende openbaring van de kracht en glorie van Christus! De overheden en machten van de duisternis zullen u uitlachen. U zult geen enkele impact hebben op het rijk der duisternis. Alleen diegene die Christus in al Zijn volheid kennen, in een steeds groeiende openbaring, zal de hel angst aanjagen. U moet meer weten dan slechts vier geestelijke wetten. U dient veel tijd op uw knieën door te brengen; u moet voortkomen uit de troonzaal – anders zult u afbrokkelen voor de ogen van de vijand.

EEN ONMETELIJK EVANGELIE IS NOODZAKELIJK OM DE INGEWIKKELDE EN GROEIENDE PROBLEMEN VAN DEZE GODDELOZE GENERATIE TE OMVATTEN! God lost geen problemen op – Hij slokt ze op in Zijn grootsheid! De man van God met een steeds groeiende openbaring van Christus’ grootsheid zal van geen enkel probleem, geen duivel of macht op aarde bang zijn! Hij weet dat Christus groter is dan al die dingen bij elkaar!

Onze visie van Christus is te klein, te beperkt. Als we een openbaring zouden krijgen van hoe groot Christus is – hoe grenzeloos, onmetelijk, onbeperkt – dan zouden we nooit meer overweldigd worden door de problemen van het leven. In de afgelopen tien jaar zijn er voldoende christelijke “How-to” boeken geschreven om de grootste bibliotheek te vullen. Er is een simpel stappenplan bedacht voor ieder onderwerp dat maar bekend is onder de mensen. Stuk voor stuk gebaseerd op wat de mens zou moeten doen om verlichting te vinden. Maar er zijn maar weinig van deze boeken die enige waarde hebben! Het is allemaal gebaseerd op een onvolgroeide openbaring van de grootsheid van Christus.

Denk maar eens aan al die gebroken huwelijken onder Gods volk, vele decennia aan advies hebben gefaald. De boeken, mp3’s, seminars, conferenties en cursussen – ze hebben allemaal weinig effect gehad en het wordt alleen maar erger. Wat echt nodig is is een terugrennen naar de aanwezigheid van de Heer, naar de geheime binnenkamer – waar u zit aan de tafel van de Heer, waar u zichzelf verliest in de volheid en de grootsheid van de Heer. De meesten zoeken niet oprecht naar God! Ze drinken het woord niet in en voeden zich niet aan Christus, daardoor worden ze kwetsbare slachtoffers voor de tijdsgeest.

Paulus was toegewijd aan een steeds groter groeiende openbaring van Jezus Christus. Alles wat hij had van Christus kwam door openbaring – het werd hem geleerd aan de tafel van de Heer, en het werd waarheid voor hem door de Geest. Hij zei “dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is” (Efeziërs 3:3). De Heilige Geest kent de diepe en verborgen geheimen van God en Paulus bad continu om de gift van genade om “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” te begrijpen en te prediken. Paulus zei dat wij toegang hebben tot deze glorieuze rijkdommen in Christus. Toen hij sprak over Gods eeuwige plan zei hij “in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem” (Efeziërs 3:12).

God help ons en vergeef ons dat we geen gebruik maken van onze “toegang met vertrouwen” tot Zijn enorme rijkdom in heerlijkheid. God zoekt naar gelovigen die niet tevreden zijn om door alle tegensprekende stemmen te zoeken naar een waar woord. Hij zoekt hen die een openbaring van Hem zoeken die geheel die van hen is – een hele diepe persoonlijke intimiteit.

Hoeveel predikanten, zendelingen en leraren kunnen samen met Paulus zeggen “Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus” (Galaten 1:11-12)? Wat onderwijst u? Is het iets dat u van een mens geleerd heeft? Is het een herkauwing van een openbaring van een of andere grote predikant? Of heeft u zelf openbaringen ontvangen? En neemt deze openbaring alsmaar toe? Heeft u een open hemel?

Toewijding #2 Predik Jezus Christus met een steeds toenemende intensiteit!

Paulus zei “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij” (Handelingen 17:28). Ware mannen van God leven binnen deze hele kleine cirkel, hun leven, iedere beweging, hun hele wezen is samengepakt in het belang van Christus.

Ik heb tijdens mijn bediening jarenlang geweten dat de Heilige Geest mij trok naar een bediening van Christus alléén! Mijn hart verlangde ernaar om niets anders als Hem te verkondigen! Maar ik vond die kring te klein, omdat mijn hart verdeeld was en ik geen constante stroom van openbaring had om een dergelijke prediking te kunnen onderhouden.

Om niets anders als Christus te prediken moet er een constante stroom van openbaringen van de Heilige Geest zijn! Anders zult uiteindelijk eindigen in het herhalen van een muffe openbaring. Als de Heilige Geest de gedachten van God kent, als Hij in de diepe en verborgen dingen van de Vader zoekt, en als Hij voor mij een bron van levend water is – dan is die bron van stromend water een aanhoudende, oneindige openbaring van Christus. Het wacht op iedere dienaar van de Heer die bereid is om te wachten op de Heer – in stilte, in geloof, vertrouwend dat de Heilige Geest de gedachtes van God zal openbaren. Er is zo weinig verse waarheid, zo weinig heldere en aldoor toenemende kostbare woorden van de Heer. De kerk wordt overspoeld met wannabe profeten die rond gaan en zeggen “God heeft gesproken” of “Ik heb een woord van God voor u”. Maar het meeste van wat ze zeggen is klinkklare onzin!

Wat we vandaag het meest nodig hebben is Zijn onfeilbare Woord – een ware en levende openbaring. Samuel had zo’n woord van de Heer en heel Israël wist ervan. Van alle stemmen in het land kwam die van Hem door en geen enkel woord van de Heer viel op de grond. Er zijn complete menigtes vandaag de dag die proberen door alle stemmen heen te worstelen om een helder woord van God te ontvangen. Heiligen worden vermoeid door dat spervuur aan stemmen, stemmen en nog eens stemmen! Ze vinden slechts een paar korrels tarwe in de grote bergen van kaf.

Gods volk is over de gehele wereld klaar om Hem binnen te gaan. Ze zijn hongerig, dorstig en moe van alle lichtzinnigheid en dwaasheid die vanaf de kansels komen. Ze schrijven mij waarin ze me vragen om te bidden voor hun voorgangers, ze zeggen “Hij heeft geen woord van God! Hij is dwaas! Hij maakt de hele tijd grapjes! Hij heeft geen vuur! Er is niets van wat hij zegt wat ons in beweging brengt! Wat kunnen we doen?”.

De Heer roept naar Zijn bruid, er is een heilig, rouwend en biddend restant die momenteel opstaat uit Laodicea. De vraag is: Zullen er genoeg mannen van God op onze kansels staan met voldoende zalving en verse openbaringen om hen te onderhouden? Zullen de schapen hun herders ontgroeien? Zal er ondersteuning zijn voor een ieder die dieper gaat in de Heer? Zullen er mannen van God zijn met de wijsheid van God om hen op te bouwen en te steunen?

Christus alléén is het licht. Als u niet toegewijd bent om Hem te verkondigen, dan zult u de duisternis niet verdrijven! De gehele wereld is gehuld in duisternis, en alleen licht kan duisternis verdrijven. En dat is NIETS DAN CHRISTUS! Sommigen van u zijn op een donkere plaats gezet. Petrus zei “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats” (2 Petrus 1:19). Paulus zei “Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus” (2 Korintiërs 4:6). Johannes zei “zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn” (Openbaring 16:10)

Uw goede werken zullen de duisternis niet verdrijven! Uw prediking over maatschappelijke zaken zullen de duisternis niet verwonden! Uw oude notities van Spurgeon zullen ook niet voldoende zijn! Het vertellen van prachtige verhalen zullen niet baten! Al uw persoonlijke ervaringen zullen onvoldoende zijn! En ik ga zelfs nog een stap verder; al het binden van de duisternis dat u doet zullen niet helpen – niet totdat het licht van Christus schijnt in alle glorie! Alle duisternis zal dan vluchten – het zal verdwijnen – in het licht van Gods glorie die gereflecteerd wordt in het gezicht van Jezus Christus! Ik adviseer alle Christelijke dienaren om te stoppen met hun notities, te stoppen om prediking van anderen te bestuderen. Ik roep u op om Christus alléén te bestuderen in uw geheime binnenkamer. We dienen dezelfde God, we worden onderwezen door dezelfde Heilige Geest, net zoals alle andere mensen die op het punt gekomen zijn dat ze Christus in al Zijn volheid konden. Het is een kwestie van honger en wanhoop!

Ik was ooit een “groot” evangelist met een complete entourage aan mensen om me heen. Er kwamen duizenden opdagen om mij te horen prediken, maar ik werd steeds leger! Ik was te druk om mijn eigen openbaring te krijgen, ik huilde, ik was eenzaam en gekwetst! In al mijn wanhoop gaf een heilige van God mij een exemplaat van een “Christian in complete armour” geschreven door Gurnall; en het brak mij! Ik zei “Ik ken God niet zoals deze man!”. En dat was het, ik sloot mezelf op. Ik las alles van de puriteinen: Sibbles, Brown, John Owens, Watson. Ik las Baxter, Bunyon, Luther, Zwingli. Daarna las ik de latere schrijvers: Wesley, John Fletcher, Darby, Stoney, Mackintosh, T. Austin-Sparks enzovoorts! Maar ze maakte me enkel hongerig om mijn eigen plaats in Hem te vinden. Ik las totdat God zei: “STOP! EET DAT BOEK OP!”

Heiligen van God EET HET BOEK OP, gooi het weg! Ga zelf Zijn aanwezigheid opzoeken! Raak in de stroom van goddelijke openbaringen! Predik Christus het volgende jaar nog intenser als dat u afgelopen jaar gedaan heeft, blijf vers! Predik Christus alléén en ga van glorie naar glorie! Succes prediking? Motivatie speeches? Prediking over zelfbeeld? Politiek? Weg met dat alles, want het is slechts hete lucht wat verkondigd wordt door mannen zonder openbaring!

Toewijding #3 Vermeerder het leven van Christus in mijn leven om te beantwoorden aan mijn openbaring van Hem

Paulus maakt het heel duidelijk dat Christus was geopenbaard in hem, niet simpelweg tot hem (Galaten 1:16). Deze week ontving ik een kostbare brief van een godvruchtig vader in Christus. Hij is een heilige en voor mij is het net alsof ik luister naar de apostel Paulus. Hij schreef “Het feit dat Paulus slechts “ten dele” zag doet niet af aan de glorie van wat hij zag, en het maakt het ook niet lastiger voor hem om het te verklaren. Ik geloof dat in al ons zoeken naar Hem we dienen te herkennen dat het de kennis van Hem is wat we werkelijk nodig hebben; en de waarheid die we zoeken is waarheid die in ons gebrandmerkt moet worden door de Geest van leven – voordat het werkelijk het onze is. Dit wetende beginnen we te begrijpen dat God het niet nodig vind om meer te geven, en we zouden ook niet naar meer moeten verlangen dan we kunnen verteren en bouwen in ons leven. Openbaring kan ons meer kwaad dan goed doet als er geen overeenkomstige bediening van leven is in onze geest. De boom des Levens is nog steeds wenselijker dan de boom van kennis. Slechts door Hem te kennen en te zien zullen we plotseling groeien in ons kennen en begrijpen we mysterieën van de waarheid die we anders nooit hadden kunnen ontrafelen door allerlei vormen van onderzoek en graafwerk. “Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is” (Hebreeën 13:21 NBV).

Het is godslastering om iets te prediken wat ons simpelweg passeert zonder dat het een verandering teweeg brengt. Het is misdadig in Gods ogen om iets te prediken dat haar kracht nog niet heeft uitgewerkt en bewezen in onze eigen levens en bedieningen. Het kan misschien goed genoeg zijn voor sommige oppervlakkige mensen om Christus op die manier te prediken, maar niet voor een echte man of vrouw van God! We moeten een steeds groter wordende openbaring van Christus prediken – maar alleen als die openbaring een diep veranderend werk in ons gedaan heeft! Mijn gebed van dit moment is “Heer, laat me alleen datgene prediken wat ik begrijp in de Geest! Laat het een volheid zijn! Laat het eerst deel worden van mijn natuur en karakter. Laat het een onderdeel worden van mijn eigen geestelijke geschiedenis met de Heer!”.

Paulus gaf geluid aan een persoonlijke zorg van hem: “want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd” (1 Korintiërs 9:27). Hij zou zeker nooit getwijfeld hebben aan zijn behoudenis in Christus, dat was niet zijn gedachte hier, met gediskwalificeerd bedoeld hij hier “niet goedgekeurd” of “niet waardig”. Hij vreesde de gedachte dat hij zou staan voor de troon van oordeel om veroordeelt te worden dat hij een Christus heeft verkondigd die hij niet echt kon, of dat hij een evangelie had verkondigd waar hij zelf niet volledig in wandelde. Dat is waarom u Paulus zo vaak hoort spreken over de “levende Christus” of “Christus leeft in mij”. In de ogen van Paulus moet iedere dienaar die tot anderen spreekt in zijn kennis en kennen van Christus steeds verder groeien – of hij wordt afgekeurd!

Terwijl ik ga afsluiten heb ik nog een vraag die ik u moet stellen. Het is een vraag die de Heilige Geest heel erg op mij gedrukt heeft! U kunt niet nog een uur langer doorgaan om uzelf een dienaar van God te noemen totdat u deze vraaag beantwoord heeft! Het is het hart van deze complete boodschap.

WILT U WERKELIJK NIETS ANDERS DAN CHRISTUS!? IS HIJ WERKELIJK ALLES VOOR U – DE ENIGE REDE DAT U LEEFT? Waar is de mesthoop in uw leven? Rekent u alle dingen als verlies om Hem meer geopenbaard te krijgen? Als u niets anders dan Christus wilt dan is uw bediening niet uw carrière – gebed wel! Als Hij niet alles in alles is voor u, dan zult u de kwaadaardige ladder van succes afwijzen! U zult uzelf verbergen met Hem! U hoeft dan niet langer aangespoord te worden om Hem te zoeken! U zult regelmatig naar uw geheime binnenkamer gaan, in de wetenschap dat wanneer u daar naar binnen wandelt u samen met Hem aan de tafel gezeten bent! U zult aanbidden! Ja, u zult in Zijn aanwezigheid zijn, ongehaast, terwijl u Hem lief hebt, naar Hem verlangt en aanbid met opgeheven handen.

Zoveel van ons gebruiken Christus. We gebruiken Hem om onze eigen bediening te doen laten groeien, om onze eigen koninkrijken te bouwen. We verhandelen Zijn Heilige Naam!!! Moge God het ons vergeven!

HOUDEN WIJ VAN HEM? WILLEN WIJ ALLEEN HEM? Totdat u weet en er volledig van overtuigd bent dat alléén Christus alles is wat u nodig heeft en alles is waar u naar verlangt, ga dan nergens naar toe in Zijn Naam, onderneem niets in Zijn Naam! Maar zorg eerst dat u deze vraag kunt beantwoorden! Alles wat u de mensen te bieden heeft is datgene wat u heeft van Christus!

David Wilkerson – november 2010

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: