Home > Preken (Pulpit) > Vrucht dragen

Vrucht dragen

Er is een gedeelte van de Schrift wat mij ten diepste raakt. Het gaat om een grote en verschrikkelijke verantwoordelijkheid die geen enkele ware discipel van Jezus kan negeren. Jezus zei “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage … wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand” (Johannes 15:1-2, 6)

Ik heb deze krachtige woorden keer op keer gelezen en ik kan niet ontsnappen aan de veroordelende kracht die er achter ligt. Wat een plechtige lading, tezamen met angstaanjagende, onheilspellende waarschuwingen worden hier uiteengezet door onze Heer. De Heilige Geest heeft mij overtuigd van het belang van het begrijpen van deze woorden van Jezus, “Mijn Vader is de landman … iedere rank die geen vrucht draagt neemt Hij weg…”

Deze zaak van het vruchtdragen van Christenen is geen optioneel iets bij God. Hij waakt over Zijn wijngaard en alle ranken die er met grote ijver en zorg op geënt zijn. Hij wacht geduldig tot de ranken vrucht voortbrengen. Hij staaat er naast met een snoeimes in Zijn hand, en kijkt liefdevol naar ieder kleinste bewijs van corruptie, plaag of ziekte die de groei kan verhinderen. God verwacht vrucht van iedere rank. Zonder vrucht is het onmogelijk om God de eer en glorie te geven – of om een ware discipel van Christus te zijn. Jezus zei: “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn …” (Johannes 15:8).

Vrucht dragen heeft alles te maken met God behagen – met het vervullen van onze missie in Christus – met het verhoord krijgen van onze gebeden en verzoeken. Jezus zei “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam” (Johannes 15:16).

Vrucht of vuur

Het kan misschien hard of liefdeloos klinken voor sommigen, maar de waarheid is vrucht dragen of in het vuur geworpen worden! Vrucht dragen of afgesneden worden van de wijngaard! Vrucht dragen of afgevoerd worden om te verdorren en te sterven!

De leraren van valse zekerheid proberen alle waarschuwingen van Jezus hier weg te beredeneren; maar ik weiger om ook maar één woord te veranderen van wat Jezus duidelijk heeft gezegd. U kunt niet ontsnappen aan de waarschuwingen van onze Heer, “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg”. Sommigen proberen deze harde boodschap te verzachten door het volgende te suggereren: “Als deze van de wijnstok gesneden worden dan waren ze ook nooit echt verbonden geweest! Zij deden alleen maar alsof ze in Christus waren”. Maar Jezus spreekt hier over “elke rank aan Mij”, ze zijn verbonden met de wijngaard. Ze zijn deelgenoten van de stroom van leven die in de wijngaard is.

Kale, vruchteloze ranken blijven niet lang in stand! Het wordt hen niet toegestaan om in de wijngaard te blijven zonder vrucht te dragen. Ze worden afgesneden, niet door de duivel, maar door de hemelse Vader. “Hij neemt weg … Hij snoeit”. Jezus zag een kale vijgenboom en vervloekte deze. “En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom …” (Matteüs 21:19). Jezus zag wat geen menselijk oog kon zien – het bederf onder de bladeren – de ziekte binnen de stam – de verspreidende kracht van dood die het in zich droeg. Hij vervloekte niet het weg ebbende leven in die boom, nee Hij vervloekte de dood die in die boom aan het werk was.

De bedoeling hier achter was veel meer dan slechts een symbolische boodschap aan Israël; het is een waarschuwing voor iedere Christen van welke generatie dan ook! Jezus zei dat Hij alleen datgene deed wat Hij de Vader zag doen – en alleen de wil van de Vader deed. Zijn Vader zag dat de vijgenboom niet te redden was met snoeien, omdat de corruptie en dood in die boom te dominant aanwezig waren. Haar takken waren vervloekt met een vernietigende dood – om uiteindelijk in het vuur te eindigen. Hier toont de Heer ons weer de ernst van vruchtdragen. Jezus kwam om te zoeken naar vrucht. En zo is het nu ook, onze Heer komt dagelijks naar ons toe en de vraag is “Waar is de vrucht van de Vader? Waar is het vele fruit dat u dient te dragen tot Zijn glorie?”.

Toen ik begon in te zien hoe ontnuchterend deze zaak van vruchtdragen is – begon ik te redeneren met de Heilige Geest: Als vruchtdragen synoniem is aan een waar discipelschap – als vruchtdragen God de glorie brengt, en als veel vrucht nog meer glorie brengt. En als kaalte en vruchteloosheid het mes van de landman over mij heen brengt – als het niet dragen van vrucht zou kunnen leiden tot het punt dat ik wordt afgevoerd, uitgeworpen als rank om mijn uitgedroogd en dood achter te laten. Dan wil ik weten wat deze vrucht is! Ik wil iedere verandering in mijn leven maken die noodzakelijk is om vrucht te dragen! Ik wil dat iedere hindernis wordt verwijderd! Ik wil dat de Heilige Geest ieder teken van geestelijke ziekte, apathie en corruptie uit mij wegsnijd!

Gemotiveerd door vrees of liefde?

Word ik bewogen door vrees – jagen deze woorden van Jezus mij schrik aan? Mijn antwoord is dat ik bewogen ben door zowel de vrees voor Gods Woord maar ook door Zijn overweldigende liefde voor mij.

Als ik mijn hart ken wil ik veel vrucht dragen voor mijn hemelse Vader, omdat Hij daardoor verheerlijkt wordt, en mijn hart smacht ernaar om Hem te behagen. Ik wil weten dat de vrucht waar Hij naar verlangt in mij wordt voortgebracht; ik wil Hem vreugde en blijdschap brengen. Ik wil de Vader werkelijk verheerlijken!

Maar ik heb ook een vrees van een heilig God in mij – een Vader die iedere onveroordeelde hypocrisie of nepheid in mij niet kan verdragen. Sommigen denken bij de vreze Gods aan niets anders dan een bron van ontzag en verwondering. Maar het is veel meer dan dat. Jesaja had een visioen van de onuitsprekelijke heiligheid van God. De deurposten van de tempel bewogen door het geluid van Zijn majestueuze stem. De serafs konden niet eens op Zijn glorie zien; ze bedekten hun ogen met hun vleugels. In de aanwezigheid van Zijn wonderlijke heiligheid te zijn overweldigde Jesaja. Hij schreeuwde het uit “Wee mij, ik ga ten onder …” (Jesaja 6:3-6). Kwam Jesaja uit deze ervaring weg met enkel een gevoel van ontzag? Nee! Met veel meer! Hij had vanaf die dag een vrees en schrik over zich heen voor Zijn rechtvaardig en heilig oordeel! Van de mens zei Jesaja “voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken” (Jesaja 8:13). Jesaja zei “Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn woord beeft …” (Jesaja 66:5). Hij sprak ook deze woorden van de Heer “op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jesaja 66:2).

Bij de brandende struik toen God aan mozes verscheen beefde hij van schrik en durfde niet dichterbij te komen (Handelingen 7:32).

Jacob had een droom waarbij een ladder was neergezet die de hemel reikte, waarop de engelen van God omhoog klommen en neerdaalden. Hij zag de Heer boven dit alles en hoorde Hem grote beloftes uitspreken. Toen hij wakker werd waren zijn eerste woorden: “Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten”. Hij was overweldigd door de vreze Gods en riep het uit “Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels” (Genesis 28:10-17).

Daniel was een biddende man. Hij kon God op een hele intieme manier en had geheimen van de hemel geopenbaard gekregen. Hij was een man die zijn aangezicht tot de Heer richtte om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as (Daniel 9:3). Luister naar Daniels beschrijving van God: “En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God” (Daniel 9:4).

David zei “De HERE is Koning. Dat de volken beven … Dat zij uw grote en geduchte naam loven; heilig is Hij” (Psalm 99:1, 3)

Ik heb hier de nadruk gelegd op de schrik en vreze Gods en het beven voor Zijn Woord omdat dat hetgene is wat er mist in de kerk van vandaag de dag. Als we zouden beven voor Zijn Woord – als we werkelijk Zijn rechtvaardig oordeel zouden vrezen – als we zouden geloven dat Jezus precies datgene bedoelde wat Hij ook zei – dan zouden we deze zaak van vruchtdragen niet uit ons hoofd kunnen zetten! Deze generatie ziet God maar al te vaak als een toegeeflijke, lieve opa wiens enige rede van bestaan is om hen te verwennen en te zegenen. Ze zien Hem als iemand die knipoogt naar zonde, die niets meer verwacht dan dat we ons best doen, en die de ogen sluit voor bepaalde zonden. Maar zo’n God bestaat niet! God is liefdevol, genadig en zachtmoedig! Maar Hij is ook heilig! Hij bezoek de ongerechtheid met oordeel, en wanneer het Woord verklaart dat Hij de landman is met een mes, die snoeit en snijd, dan kunnen we dat maar beter geloven!

Welke vrucht moet de rank dragen?

Het antwoord kunnen we vinden in Filippenzen: “vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God” (1:11). Hier helpt Paulus om de passage in Johannes uit te leggen – God zoekt naar gerechtigheid in Zijn volk! Heiligheid is de vrucht die de Vader verheerlijkt! Wat een verschil van ons concept van vruchtbaarheid! We zijn misleid te denken dat vrucht staat voor succes, resultaten, meer bekeerlingen, grotere kerken, een aldoor groeiend vermogen en een onophoudelijke welvaart.

Maar in feite heeft vruchtdragen te maken met wat we worden en niets met wat we doen. De Bijbel maakt het duidelijk dat velen grote resultaten zullen hebben – succesvol duivels uitdrijven, zieken genezen en grote werken doen in Zijn naam . Maar God ziet dit als dorheid, vrchteloosheid, wanneer zonde en trots in het hart regeren.

Ik draag vrucht wanneer er niets de stroom van leven van Christus in mij verhinderd! Dat is wat Jezus bedoelde toen Hij zei “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb” (Johannes 15:3). Hij zei hier “Omdat u Mijn woord heeft geloofd, erover beeft, het ieder verborgen geheim laat blootleggen, en iedere duisternis aan het licht laat brengen. U laat het Woord van God toe om u te zuiveren – daarom zijn alle hindernissen nu weg!”

Dit is de rede waarom ik geen TV in mijn huis wil hebben. Niet omdat het wegwerpen van dat apparaat verdienstelijk is, en ook niet omdat de afwezigheid van een TV mij heiliger zou maken – het is omdat het een hindernis is voor de levensstroom van Christus in de wijnstok. Het is een plaag, een zaadje van kanker die een geestelijk dood kan teweegbrengen en omdat het maakt dat ik vruchteloos wordt. Dat is ook de rede waarom ik weiger om me in te laten met drank, theater, het gaan naar disco’s, bars en clubs – of wat dan ook maar te doen wat van de geest van de wereld is. Het is omdat al deze dingen mijn geestelijke groei verhinderen! Ze brengen de dood binnen – ze zijn gevaarlijk omdat ze mij de mogelijkheid ontnemen om rechtvaardige vruchten te dragen!

Sommigen zullen zeggen “Door al deze onthouding en al dit afscheiden, probeert u op deze manier niet gewoon uzelf rechtvaardig te maken? Komt alle rechtvaardigheid niet alleen van Christus? Zijn onze eigen werken niet allemaal vuile vodden? Waarom zo fanatiek al die dingen opgeven? Waarom niet simpelweg God vertrouwen en uw geloof stellen in de rechtvaardigheid van Christus en vrij zijn in Hem?”. Het is waar “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft … want zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:4,5). Maar er is zoveel meer!

De waarheid over het zijn in Christus

Er zijn heel veel herders die liegen tegen hun schapen over wat het betekent om in Christus te zijn. Miljoenen gaan er naar de hel terwijl ze geloven in Christus te zijn en in Hem blijven door geloof. Er wordt weinig gesproken over vruchten! Als gevolg daarvan zijn veel gelovigen ervan overtuigd dat wanneer je eenmaal aan de wijnstok hangt, dat je voor altijd in de wijnstok bent. Ze geloven dat ongeacht hoe verstopt of ziek de rank is het leven van Christus toch nog door hen heen stroomt en dat ze kostbare vruchten dragen voor de glorie van God.

Maar dat is onmogelijk! Hoor Hem! “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde” (Johannes 15:10). Jezus gehoorzaamde ieder gebod van Zijn Vader trouw! En Hij noemde dat in Hem verblijven! Hij verbond het aan gehoorzaamheid!

Het is wonderlijk hoe Christenen vandaag de dag denken dat ze zelf wat geboden van Christus kunnen uitzoeken om te gehoorzamen! Als het ze niet bevalt wat hen wordt opgedragen, dan negeren ze het simpelweg of beredeneren ze hun ongehoorzaamheid weg met “Ik zie het heel anders – ik geloof niet op die manier, ik ben het er niet mee eens”. Als de Geest een herder beweegd en hij brengt Gods oproep tot heiligheid, afscheiding en zelf verloochening – en het bevalt de toehoorders niet dan pakken ze hun spullen, hun lidmaatschapskaart en gaan op zoek naar een prediker die meer het accent legt op positieve dingen. Dat is dan ook de rede waarom er zo’n verschrikkelijke plaag van onverschilligheid over de wereld waait. We zijn zo bang geworden voor werken – zo overstuur vanwege legalisme dat gehoorzaamheid voor ons een vies woord geworden is. De kerk heeft een hoogtepunt van afvalligheid bereikt wanneer het gehoorzaamheid gelijk stelt aan legalisme.

Hoe is het mogelijk dat een rank aan Hem niet naar Hem luistert? Jezus heeft gezegd “Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand …” (vers 6). Kan het nog duidelijker? In Hem verblijven omvat rust en verantwoordelijkheid. Het is mogelijk om in Hem te zijn, verbonden met de wijnstok maar niet in Hem te verblijven – om niet de stroom van leven te hebben waarmee u vrucht kunt dragen. In Hem verblijven heeft te maken met absolute gehoorzaamheid aan de geboden van Christus omdat iedere rank een vrije wil heeft – heeft het ook een levenskracht in zich! De rank is niet passief; het moet leven onttrekken uit de wijnstok! “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven” (vers 7). Dit brengt tot uiting dat het Woord het snoeimes van de Vader is. Hoe kan een rank vruchtdragen als het Woord van de Heer wordt genegeerd, onbekend is of wordt verwaarloosd?

We zien de vruchten van droogte overal in de wijngaard van de Heer – de muziek van duivelen, overspeligheid, hoererij, drinken, drugs – dit allemaal omdat het snoeien bij zovelen gestopt is. Het Woord van God is Zijn mes – een tweezijdig zwaard. Het merendeel van de Christenen vandaag de dag lezen niet, weten niet en zijn ook niet van plan om de Bijbel te lezen! Ze brengen uren en uren zittend door en drinken de vuiligheid van TV en radio – maar hebben geen tijd of verlangen om blootgesteld te worden en doorzocht te worden door het Woord!

Het is onmogelijk om de vruchten van gerechtigheid te dragen zonder dat Zijn Woord in u woont! Het verwaarlozen van het Woord veroorzaakt dorheid – het brengt een verschrikkelijke vernietiging onder het volk van God.

De gelovige die in Hem blijft is iemand die God liefheeft en vreest, die schrik heeft voor Zijn rechtvaardig oordeel, die hongert naar Zijn Woorden en beeft voor Zijn kracht van overtuiging. Het is iemand die zich erin verheugd dat het Woord alle hindernissen wegsnoeit, iemand die bid dat het leven en de gelijkenis van Christus steeds meer in hem zal toenemen, iemand die steeds meer en meer groeit in volwassenheid, gehoorzaamheid en liefde!

De verschrikkelijke gevolgen van het afgesneden worden van de wijnstok

Iedere rank draagt andere kleinere ranken, andere kiemen; en de kiemen dragen op hun beurt het zaad van steeds groter wordende ranken. Echtgenoten zijn bijvoorbeeld een rank, omdat er staat geschreven “De twee zullen als één zijn”. Wat er geestelijk met mij gebeurt heeft invloed op mijn vrouw, mijn vier kinderen, hun partners en mijn kleinkinderen. Ik ben een last-dragende rank, en als er geen hindernissen in mij zijn, dan kan het leven ongehinderd naar iedere twijg stromen, naar iedere kleine kiem. Leven produceert leven!

Als ik Gods Woord verwaarloos, als ik ongehoorzaam ben aan de Heer in mijn dagelijkse wandel zal ik steeds droger worden. Ik zal verdorren, ik zal overgaan van de snoeifase naar de plaats waar ik afgesneden wordt. Mijn geestelijke vervreemding van God kan de dood brengen naar alle ranken van mijn gezin! Dood produceert dood! Geestelijke corruptie en ziekte in mijn kan als een kanker uitspreiden naar het geestelijk leven van iedereen die met mij verbonden is!

Tragisch genoeg gebeurt ditgene dagelijks om ons heen. Een dienaar gaat door een midlife crisis en gaat naar iemand anders dan zijn vrouw om steun. Hij pleegt overspel en rent er met een andere vrouw vandoor. Hij vernietigd het respect dat zijn liefdevolle vrouw voor hem had. Bitterheid krijgt bezit van haar en wordt geestelijk koud en onverschillig naar God. Twee tieners die geloofden dat hun vader de meest godvruchtige man was van de wereld keren zich nu in al hun wanhoop tot goddeloze vrienden. De geestelijke dood in hun vader heeft zijn kwaadaardige kracht verspreid door zijn hele gezin! De gemeenschap ontslaat hem en laat haar geestelijke hoede zakken. Ze beginnen te twijfelen aan het Woord; ze vertrouwen geen enkele dienaar meer en accepteren geen enkele goddelijke terechtwijzing meer! Niet alleen de herder wordt afgesneden van de levenstroom van Christus in de wijnstok – hij heeft ook de stroom van leven verstoord die eens vrijelijk stroomde naar een ieder die met hem verbonden was. Hij is nu een dienstknecht des doods! Hij is verdord en zijn leven brengt niet langer meer eer en glorie voor de Vader. Overal waar hij komt is er dood en verval. Hij kan bekeren, berouw hebben en hersteld worden, maar hij kan dat niet doen voor alle kleine, zwakke ranken die hij heeft vernietigd.

Een moeder zit voor haar TV idool, en drinkt uren van deze demonische invloeden. Haar kinderen en haar echtgenoot zien haar nooit in het Woord van God lezen. Men hoort haar nooit huilen of bidden of enig bewijs in haar huis tonen dat ze Gods dienstmaagd is. Ze wordt zo droog; ze leeft in een fantasie wereld. Ze verliest continu haar geduld en maakt ruzie. Ze verlangt er stiekem naar te ontsnappen uit haar huwelijk, om te vluchten voor al haar verantwoordelijkheden. Ze droogt geestelijk op, de landman moet haar uitwerpen en overleveren aan afgoderij. Er is geen vrucht – slechts lege dorheid – geen Christelijkheid. Ze vernietigd haar huis omdat ze een dienstmaagd van de dood is. Ze heeft geen stroom van goddelijk leven in haar. Ze heeft iedere stroom van leven belemmerd, het is onmogelijk voor haar om vruchtbaar te zijn. Haar kinderen zullen net als haar worden – geestelijk dood! Haar echtgenoot kan geen enkele geestelijke kracht uit haar putten. Ze verdroogd aan de wijnstok en moet daarom uitgeworpen worden. Ze kan nog steeds berouw tonen, zich bekeren en hersteld worden, maar ze kan de geest van dood niet wegnemen die ze in haar huis verspreid heeft. Het kan zijn dat ze op een dag rouwt over deze verloren zielen; rouwen over haar slechte voorbeeld in het verleden maar ze kan de schade niet ongedaan maken.

Iedere Christen die werkelijk van de Heer houd moet nu stilstaan en dit Woord diep laten zinken! Hoe meer vrucht van heiligheid er in ons getoond wordt – hoe meer de volheid van Christus in ons geopenbaard wordt – hoe meer hemels gericht we worden – hoe meer iedereen met wie we in aanraking staan geraakt worden door het leven van Christus.

Ik heb een een compleet bos gezien vol met zieke, bruine door de wormen aangetaste bomen. Maar hier en daar, temidden van al deze dood, zag ik een groene, gezonde boom. Wat maakte het nou dat sommige groen waren terwijl er enkel dorheid om hen heen was? Het was een overvloedig aanbod van leven! Leven overwint de dood, iedere worm die een blad aanviel werd afgeweerd door de kracht van leven. Er was niets van dood te zien in deze groene bomen; er was geen plaats voor ziekte om zichzelf vast te klampen.

Ik wil zo zijn – groen, vol van Zijn leven – vruchtdragend – een kanaal van leven naar alles wat ook maar binnen mijn kring van invloed ligt. Het Woord zegt “en uw vrucht zou blijven …”. Dit betekent – dat u voor altijd drager zult zijn! U zult in de stroom van het leven van Christus blijven – zonder hindernissen! Dit betekent dat een ieder die met u zijn door zullen blijven groeien in Christus!

David Wilkerson – september 1987

Advertenties
 1. Eduard
  10-12-2011 om 15:30

  Amen! We kunnen alleen vrucht dragen als we in Christus blijven, als we ons denken en blik op Hem gericht houden waardoor we datgene weerspiegelen wat we aanschouwen en veranderen naar dat beeld. En het is zo dat er veel dingen in de wereld zijn die onze blik van Hem wegtrekken waardoor we uiteindelijk verdorren. Als iemand denkt te weinig vrucht te dragen dan is het niet omdat je niet hard genoeg je best doen om dingen te doen, maar dan is het omdat er iets is dat jou blik van Christus wegtrekt. Het meest wijze wat je dan inderdaad kunt doen is dat iets zo ver mogelijk van je afwerpen en er nooit meer naar terugkijken, zodat er niets meer is dat Christus’ leven in jou beperkt. Prachtig hoe broeder David benadrukt dat dat de maatstaf is waarom iets weg moet.

  Legalisten zullen regels en lijsten hebben met alles wat weg moet, maar dat is zinloos. Want de lijst is veel groter dan een tv, de kroeg of een disco zoals in deze preek benoemt staat. Het is alles maar dan ook alles wat onze blik van Hem wegdraait, en dat is het enige criterium om iets weg te doen. Het houd je blik van Hem af óf het heeft de potentie dit uiteindelijk te doen.

  Mooi nadenker ook: Vrucht dragen heeft te maken met wat we worden en niets met wat we doen. Daar ga ik dit weekend even lekker op kauwen 🙂

 2. Rina Jongsma
  10-12-2011 om 16:40

  Weer bedankt voor de vertaling. Nog een opmerking: laatst vond ik op een website liedjes staan. Zelf ben ik ervan overtuigd dat 6 ervan door David Wilkerson gezongen worden. Ik herken gewoon zijn stem. De website is:
  http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=856
  Groetjes Rina

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: