Home > Preken (Pulpit) > Weg met religie!

Weg met religie!

In een recent onderzoek werd aan jonge mensen de volgende vraag gesteld “Waar verveel je je het meest?”. Het nummer een antwoord was “in de kerk”. En ik geef ze geen ongelijk! De meerderheid van de hedendaagse kerken hebben niets te bieden aan deze jonge mensen. De meeste tieners gaan alleen naar de kerk omdat dat moet van hun ouders. En veel van hun ouders gaan alleen maar omdat het nu eenmaal zo hoort.

Dit alles komt niet omdat veel jongeren goddeloos worden of afvallig zijn. Want een ander recent onderzoek toonde aan dat 84% van de jonge mensen in Amerika geloven in God en geloven dat Hij persoonlijk betrokken is met hun levens.

Ze hebben geen afkeer van God, enkel van religie

Ze kunnen niet begrijpen waarom er zoveel religies zijn – zoveel denominaties – zoveel verwarring, strijd en haat en dat alles in de naam van God. Sta eens stil bij alle religies van de wereld; om er een paar te noemen: boedhisme, hindoeisme, islam, katholicisme, jodendom, protestantiscme, shintoisme, mormonisme en het unitarisme.

Het is bijna onmogelijk om alle oude en nieuwe religieuze denominaties, bewegingen, groepen en sekten bij te houden. Er zijn meer dan 20 baptistische organisaties, meer dan 24 verschillende pinkster denominaties, methodisten, presbyterianen, de kerk van Christus, de discipelen van Christus, lutheranen, episcopalen, de christelijke kerk, verenigde methodisten, vrije methodisten, de broederschap, de plymouth broederschap, vergadering van gelovigen, christian sciense, zevende dags adventisten, jehovah getuigen en ga zo maar door.

En alle nieuwe godsdiensten zijn al helemaal verwarrend: De moonies, hare krishna, kimbanguïsme, zen boedhisme, spiritisme, scientology enzovoorts.

Heeft u ooit iemand wel eens horen zeggen: “Er zijn misschien veel religies op aarde, maar we dienen allemaal dezelfde God”? Dat is ook wat de islamitische ayatollahs verkondigen. Ze moorden, ontvoeren en martelen – en dat allemaal in de naam van God! Miljoenen Iraniërs en anders moslims staan klaar om te sterven voor de god van hun religie.

Irak en Iran zijn beide Islamitisch: dezelfde god, dezelfde leer, en ze vertellen de wereld dat ze een “religieuze oorlog” strijden tegen elkaar. Er zijn meer mensen gestorven vanwege religie dan door welke andere oorzaak dan ook. In Ierland strijden katholieken en protestanten tegen elkaar in de naam van God en hun religie. De kerkgeschiedenis staat vol met bloedige beschrijvingen van religieuze oorlogen. In de naam van religie heeft de wereld te lijden gehad onder de wreedheden van inquisitie, verbrandingen, afranselingen, verdrinkingen, massamoorden en genocide.

Ik heb een Ku Klux Klan leider horen zeggen in een interview “We branden kruizen in de tuinen van de zwarten om hen te laten zien dat Jezus Christus blank was”. Deze gestoorde man gaat de wereld rond en predikt dat God de klan heeft opgericht om de bijbel, het moraal en het blanke ras te beschermen. De leden van de klan scheppen op dat ze “heel religieus” zijn.

De uitvinder van religie is de duivel!

Satan is ontzettend religieus! De definitie van religie zoals die in het woordenboek te vinden is is: “Een geloof in een bovenmenselijke kracht”. De Bijbel maakt het heel helder dat de duivel in God geloof, zelfs zodanig dat hij voor Hem beeft.

“Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen” (Jakobus 2:19)

Niets lokt de heilige boosheid van Christus meer uit dan holle religie. Het was door religie dat mensen Hem niet accepteerden als hun Redder. Hun religie maakte dat ze werden weerhouden het Koninkrijk van God binnen te treden.

De religie van de joden heeft hen in geestelijke duisternis gehouden. Het had een sterke grip op de massa, legde hen aan banden door menselijke regels, voorschriften en wetten. Het was een religie van slavernij en angst. Christus was een bedreiging voor de schriftgeleerden, farizeeërs en de hoge priesters van de religie. De schriftgeleerden waren experts op het gebied van de wetten van de Joodse religie. Het was door hun expertise dat de priesters van de tempel en de synagoge gebonden bleven. De schriftgeleerden gaven hun hele leven om hun religie te bestuderen om de mensen te vertellen hoe ze religieus moesten zijn. Deze mensen werden later bekend als rabbijnen.

Het waren de religieuze leiders die van Gods huis een rovershol maakten. De tempel van God moest een huis van gebed zijn, waar mensen die hongerig waren naar de waarheid konden gaan om echtheid te vinden. Maar Jezus wandelde op een dag de tempel binnen en ontdekte dat de religieuze leiders van Gods huis een heuze kermis hadden gemaakt!

“En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om” (Matteüs 21:12)

Jezus maakte met heilige ijver een zweep, Hij dreef hen allen naar buiten de straat op. Kunt u Hem niet horen “Naar buiten stelletje religieuze schoften en oplichters! Weg met jullie religie! Weg met al jullie goddeloze vormen en tradities!”.

Deze zelfde religieuze fanatiekelingen hebben de Heere Jezus gedood! Houd in gedachte dat Jezus niet is gedood door een boze menigte van atheisten of agnostici. Hij werd gekruisigd door hoge priesters, kerkleiders, een ijverige en orthodoxe menigte. Kerkgangers hebben Hem gedood!

Ze doden Hem, nagelden Hem aan een schaamtevol kruis, spuugden op Hem en dreven de spot met Hem – alles in de naam van religie. De hoge priesters beweerden dat ze Hem hadden gekruisigd tot eer en glorie van God! Ze noemden Hem een bedrieger!

Er gaan mensen naar de hel zittend in kerkbanken. Ze zijn toegewijd, vroom en hebben een sterk geloof in een bovenmenselijke kracht. Ze praten veel over God maar religie zonder geestelijkheid zal hun zielen verdoemen. Christus zélf waarschuwde dat velen die Zijn Naam gebruiken verloren zullen op de dag des oordeels.

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?” (Matteüs 7:21-22)

Met andere woorden, het vergt veel meer dan religie om in de hemel te komen!

Christus woont niet in kerkgebouwen! Iedere kerk die ooit gebouwd is is toegewijd aan “de glorie van God”. Maar God woont niet in een kerk, kathedraal of tempel. Net zoals zoveel mensen vandaag de dag onder de indruk zijn van de grote, prachtige tempels en synagoges waren de discipelen dat ook. Maar Jezus zei:

“Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken” (Marcus 13:1-2)

Steen en cement kunnen de kracht en glorie van God niet bevatten, de Bijbel zegt: “De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt” (Handelingen 7:48), “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 Korintiërs 3:16)

Er is absoluut niets heiligs aan een kerkgebouw of tempel. Wat een gebouw heilig maakt zijn die twee of drie geestelijke mensen die tezamen komen in Zijn Naam! Hij is daar – in hen! Zij brengen Hem het gebouw binnen!

Dank God dat er kerken zijn waar Christus aanwezig is en de noden van de mens worden vervuld. Maar neem deze geestvervulde mensen uit dat gebouw weg, en u kunt er net zo goed een bar of disco van maken. Christus leeft alleen in de harten van de verschillende leden van Zijn gemeente.

God zal niemand naar de hel sturen omdat ze niet naar de kerk gegaan zijn. Kerkgang kan u net zo min veranderen als dat u in een paard verandert door naar een stal te gaan. We worden opgedragen om samen te komen met andere gelovigen in Zijn Naam! Maar dat kan overal zijn. Als dit in een levende, met Christus vervulde kerk is ga dan! Maar Christus zal u niet veroordelen op of u wel of niet naar de kerk gaat, maar naar de mate waarop u Hem gezocht heeft.

Paulus, de apostel, had ook kunnen uitschreeuwen “Weg met religie!” Voor zijn bekering stond hij bekend als Saul, de vervolger van Christenen. Wat een religieuze man was hij, hij gaf toe: “Ik behoorde tot de strengste groep van onze religie, ik was een farizeeër”. Verder zegt hij “in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van (mijn) tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen” (Galaten 1:14).

De meest religieuze man in het land – deze regelmatige kerkganger – deze reine, morele, religieuze fanaticus hield van God maar wist niet wie Christus, Zijn zoon, was.

Op een glorieuze dag gebeurde er iets met deze religieuze man! Hij wierp zijn religie overboord en ontdekte de Mens, Jezus Christus!

“Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren” (Galaten 1:15).

Ik zeg het net als Paulus deed, weg met uw religie! Christus kennen is het enige dat telt! Jezus zei “Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben” (Johannes 14:7). “Als u Mij gezien heeft heeft u ook de Vader gezien …”. Wat de wereld nodig heeft is een nieuwe openbaring van de kracht in Jezus Christus! Wat maakte dat Saul zijn levenlange religie opgaf om een Mens te volgen? Wat maakte het dat hij zei:

“Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen” (Filippenzen 3:8 NBG)

Wat een verandering! Plotseling betekende alle religie, die ooit eens zo waardevol voor hem was, helemaal niets meer; het was allemaal afval! Hij had eindelijk de realiteit gevonden in Christus! Een mens die God kon – vond Christus!

God openbaarde zichzelf niet aan Saul omdat hij zo religieus was. De andere mannen die bij hem waren moesten ook heel religieus geweest zijn om zo te beginnen aan een reis om christenen tot hun slaaf te maken. Ze waren waarschijnlijk ook aangesteld door de priester, gekozen vanwege hun religieuze ijver. Ook zij hoorden de stem. Als Christus Zichzelf alleen openbaart aan mensen die religieus of ijverig zijn dan zouden ze zich allen bekeerd hebben.

God is niet iemand van het aanziens des persoons, dus kon Hij Saul niet willekeurig “gekozen” hebben, zomaar uit het niets uit al die mannen die met hem reisden. Christus legt uit waarom deze openbaring tot Saul kwam. Zijn geest was in hem aan het “strijden”, het was onrustig in zijn ziel. Zijn geweten sloeg hem, hij lag onder het mes van overtuiging. Op openbaring volgt overtuiging van zonde. U kunt niet heel gemaakt worden totdat u uw ziekte begint toe te geven want alleen de zieken hebben een dokter nodig.

De grote Dokter reageerde op een hele zieke geest. Deze man, Saul, was ziek in alle vezels van zijn wezen. Hij verklaarde later dat hij Christenen vervolgde “in ontwetendheid” en dat is de rede waarom hij deze openbaring ontving. Maar Sauls onwetendheid maakte het niet goed, God reageert niet enkel op hen die in onwetendheid zondigen. De heidenen zondigen in onwetendheid en zien het Licht niet.

Het was meer dan dat, Saul deed en zei het ene aan de buitenkant, maar dacht iets anders van binnen. “Zoals een mens in zijn hart denkt zo is hij”. Een persoon kan aan de buitenkant een vervolger zijn, iemand die Christus regelrecht afwijst en niets te maken wilt hebben met Hem. Hij kan klinken als de ergste Christus-hater op aarde. Maar van binnen is hij geraakt, is er een strijd aan de gang!

Zelfs nu zijn er mensen over de hele wereld die praten en handelen als de meest grote zondaars, maar ze zijn slechts een bliksemflits verwijderd van het ontdekken van Christus als hun Heer. De mens beoordeeld dingen aan de buitenkant; God kijkt naar binnen. Als een mens Christus niet uit zijn hoofd kan zetten, dan kan hij Hem ook nooit uit zijn leven houden.

Ik hoor overal tieners roepen “Ik heb Hem niet nodig, ik wil Hem niet! Laat me gewoon met rust!”. Maar van binnen is er een strijd gaande, het mes van overtuiging prikt hen. Ze denken na over hun leven, hun toekomst en hun leegte.

Is het mogelijk om religieus te zijn en Christus te vervolgen? Ja! Saul deed dit ook! Jezus zei het zelf! “Saul waarom vervolg je Mij?”. Anderen vervolgden Hem, de priesters, de farizeeërs, Herodes, de romeinse soldaten – maar slechts aan een vervolger vroeg Jezus “waarom”. En niet “Waarom vervolg je” maar “Waarom jij?”

“Van alle mensen Saul, waarom jij? Ik kan de soldaten begrijpen, de priester, de farizeeërs. Ze zijn allemaal geestelijk blind, ze doen het vanwege de haat in hun hart. Maar waarom jij? Je hebt een geestelijke honger, jij bent anders”.

Christus probeertde aan deze oprechte man te tonen dat hij geen enkele rede had om te volharden in zijn afwijzen! Dit is de vraag die aan iedere oprechte ziel gesteld wordt – “Waarom u?”. Een verslaafde met een hart van steen, misschien! De blinde die nog nooit het evangelie gehoord heeft, misschien! Maar u? WAAROM? Met welke rede?

Ziet u, Christus was geen vreemdeling voor Saul! Toen Jezus vroeg “Waarom vervolg je Mij?” vroeg Saul “Wie bent u – Heer?”. En daar is de clue, hij had Christus al in zijn hart gevoeld. Dit is net zoiets als vragen “Wie bent u – David Wilkerson?”

U noemt Hem geen Heer als u geen respect voor Hem heeft! U kunt Hem geen Heer noemen dan alleen door de Heilige Geest

“niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest” (1 Korintiërs 12:3). De Heilige Geest was aan het werk geweest in Saul. Hij had net zo goed kunnen zeggen “Bent U dat Heer? Dus U bent Diegene die me zo rot laat voelen!?”. Hier is een man onder overtuiging van de Heilige Geest, met een groeiende walging tegenover zijn afwijzing, wetende wat goed is in zijn hart, maar toch blijft doorgaan als een afwijzer.

Christus ontmoette Saul op die weg naar Damascus omdat Saul er klaar voor was om zijn religie op te geven en waarheid te vinden. Het eerste wat hij deed toen het licht hem raakte was op zijn gezicht vallen. De andere mannen stonden sprakeloos toe te kijken! Ze hoorden dezelfde stem en veroerden geen spier. Ze stonden daar onbewogen, compleet blind voor de betekenis van alles wat ze zagen. Saul gaf toe en gaf zichzelf bij de eerste roep over. Deze aan de buitenkant harde, berekende vervolger had een teer hart.

“op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jesaja 66:2). Het licht snijdt dwars door onze religie heen om Christus te openbaren. “Plotseling scheen er een licht”. Dit licht was een plotselinge openbaring – niet van de kracht of liefde van Christus, maar een openbaring van wat hij Christus aan deed. Plotseling raakte het hem, zo hard en zo traumatisch dat hij er letterlijk tijdelijk blind van werd! Hij verloor zijn eetlust. Toen het plotseling duidelijk voor hem werd kon hij het niet verdragen. Paulus redeneerde “Mijn religie heeft mij al die tijd in de duisternis gehouden. Ik wees Degene af die tegemoed kan komen aan al mijn noden. Ik ben zo blind geweest, dit is wat ik al die tijd gewild heb. Al die tijd was Hij het! Hoe kon ik toch zo blind zijn geweest? Hoe heb ik het ooit zo lang kunnen volhouden? Waarom heb ik dit niet eerder gezien?”

Saul was simpelweg in de greep van berouw! Het was zijn ziel die uitriep “Dit is genoeg! Ik kan het niet langer meer volhouden, ik heb Hem genoeg pijn gedaan! Ik heb Hem nodig! Ik heb genoeg van deze dode religie!”.

Berouw is niet slechts een droefheid vanwege zonde! Het is een droefheid omdat u Zijn liefde afwijst, een droefheid over dat u Hem zo lang aan de kant hebt geschoven! Berouw zegt “Heer, ik heb U te lang buitengesloten, ik heb U nu nodig!”.

Dit licht kwam niet pas in Jeruzalem. De Geest wachtte niet totdat Hij alle Christenen verzameld had en in de gevangenis had gegooid. Zou dat niet veel spectaculairder zijn geweest, een nog groter getuigenis, om hem op de grond te gooien ten overstaan van al die getuigen, ten overstaan van de priesters en ten overstaan van alle Christelijke gevangenen? Zou het niet veel krachtiger zijn geweest als duizend van deze Christelijke gevangenen hem op zijn knieën zouden zien vallen om zich te bekeren?

Nee! Er was geen voorganger! Geen Christelijke getuige! Geen raadgevers die hem smeekten! Geen enkele menselijke stem! Hij was volkomen alleen in het bijzijn van zijn eigen club. Zijn vrienden, zijn collega’s moesten de eerste zijn die dit wonder zouden moeten zien en kennen.

Hij stond op het punt om die groep Christenhater te verlaten. Hij zou weg wandelen van deze menigte om een periode alleen te wandelen! Ze zagen hun beste vriend geestelijk worden, in plaats van religieus.

“Arme Saul” moeten ze gedacht hebben “Hij is zijn verstand verloren, hij is gek geworden. Niemand zal ooit nog van hem horen, hij geeft alles op waar hij zo hard aan gewerkt heeft. Arme man”.

Als u gaat wandelen met Christus dan zijn uw oude vrienden de eerste die moeten gaan, zelfs als dat betekent dat u een periode alleen moet wandelen!

De religieuze Saul werd de geestelijke Paulus – en er opende een hele nieuwe wereld voor hem. In plaats van lege religie werd hij “vervuld met de Heilige Geest”. Waar hij ooit eens vervuld was met bitterheid, haat en blindheid woonde nu de kracht van God! Hij had nu de kracht van leven zoals het bedoeld was, hem werd kracht gegeven. Hij ontdekte nieuwe vrienden – “de discipelen van Damascus!”. Zij die hij ooit eens haatte daar hield hij nu van. Die “fanatieke” Christenen waren nu zijn beste vrienden! Hij zag in dat hij nu alles met hen gemeen had.

Maar het belangrijkste van dit alles – het opstandingsleven werd aan hem gegeven. Deze ooit eens dode religieuze farizeeërs werd levend in Christus! Dit is wat we krijgen in plaats van religie! We krijgen Leven – zoals het bedoeld is! Leven in de hemelse gewesten met Christus.

Advertenties
  1. Ron
    13-12-2011 om 18:18

    Precies waar ik afgelopen jaar doorheen gegaan ben en nog moet mijn hart verbroken worden wil het God kunnen dienen, want ik kan het zelf niet eens bewerken.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: